topskip to content menu / MENU

Autisticthailand Library : Thai book corner

ห้องสมุดกองทุนรัฐวัฒน์ตันมณี:มุมหนังสือภาษาไทย

ถอยหลังกลับไปสิบกว่าปีก่อน หนังสือภาษาไทยเกี่ยวกับออทิสติกแทบว่าจะหาอ่านไม่ได้เลย แต่ปัจจุบัน ณ พ.ศ.นี้ ๒๕๔๕ มีหนังสือภาษาไทยเกี่ยวกับออทิสติกเกิดขึ้นมาหลายเล่ม เหมือนว่าหลังฟ้ามืดพายุฝนคนอง แสงอาทิตย์ก็สาดส่องลงมาให้ไม้เกิดใหม่ได้งอกยอดแตกใบ.....

..ทั้งราก ต้น กิ่ง ก้าน และดอกใบทางความคิดจากประสบการณ์ตรง จากประสบการณ์จริงได้ตกผลึก    เป็นภูมิปัญญา..

แห่งองค์ความรู้เกี่ยวกับออทิสติกแบบไทยๆ......

.....และเริ่มผลิดอกออกผลให้เก็บเกี่ยวกันบ้างแล้ว...

กองทุนฯ จึงเปิดหน้านี้

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลหรือแนะนำหนังสือภาคภาษาไทยซึ่งสามารถหาซื้อได้  ตามแผงหนังสือหรือที่กองทุนฯมีอยู่ในมือซึ่งสามารถให้หยิบยืมได้ตามเงื่อนไขที่ผู้ยืมจะตกลงกันได้กับกองทุนฯ

หรือหากท่านผู้ใดมีหนังสือที่เขียนขึ้นหรือจัดพิมพ์ขึ้นใหม่เกี่ยวกับออทิสติก หรืออะไรอันเกี่ยวข้อง ก็สามารถจะบริจาคหนังสือของท่านมาที่กองทุนฯ เพื่อการแนะนำในเวบเพจหน้านี้ได้ ตามที่อยู่ในหน้า CONTACT

หนังสือภาคภาษาไทยที่กองทุนฯ มีอยู่ในมือขณะนี้มี...

ดังนี้

"ออทิสติกไทยฝันให้ไกลไปให้ถึง:เรียนรู้ออทิซึ่มระดับรากหญ้าไปกับออทิสติกไทยในชนบท" / ดนุนุช ตันมณี(นามปากา)

"เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเด็กออทิสติก"/กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 "การเรียนรวม:แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษา", "การศึกษาพิเศษ:องค์ความรู้และกระบวนทัศน์", "การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อการเรียนรวม" / สำนักนิเทศน์และพัฒนามาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

"ผม,จักรวาลและสรรพสิ่ง"

ผมไม่ใช่ออทิสติก 100% เปิดประตูสู่ "แอสเพอร์เกอร์ซินโดรม"

เมื่อลูกเป็นออทิสติก/ดนุนุช ตันมณี(นามปากกา)

ผมคือ...ออทิสติก /นัชเขียนเอง

เรื่องธรรมดาของออทิสติก / ศิษย์รักออทิสติก / ลูกรักออทิสติก

 

ไป  มุมหนังสือภาษาอังกฤษ

back to top / main page  / MENU/