back to MENU/

Strategy for establishing autistic educational mechanism  services

in Thai educational systematic structure

ยุทธศาสตร์เพื่อการสถาปนากลไกการให้บริการด้านการศึกษาในระบบโครงสร้างการศึกษาไทย

 

 

ภาคผนวก-1

ปัญจปฏิรูป
แนวการปฏิรูปการศึกษาของนายปองพล อดิเรกสาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

จะปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542      โดยเรียกแนวการปฏิรูปว่า  "ปัญจปฏิรูป"         ซึ่ง      สามารถสรุปสาระสำคัญที่เป็นหัวใจได้ 5 ด้าน ดังนี้
 

  1. ปฏิรูประบบการศึกษา
   
  2. ปฏิรูปการเรียนรู้
   
  3. ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษา
   
  4. ปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา
   
  5. ปฏิรูปทรัพยากร

สาระสำคัญของการปฏิรูปแต่ละเรื่อง อ่านต่อได้จาก

 

ภาคผนวก -2

โครงสร้างใหม่ของกระทรวงการศึกษาลงตัวแล้ว

        ฯพณฯ นพ.กระแส ชนะวงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมจัดระบบบริหารของส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่ของกระทรวงการศึกษา ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 10..2545 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงใหม่ ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของบรรดาข้าราชการและประชาชนทุกคนอยู่ในขณะนี้ คือ

            1.สำนักงานปลัดกระทรวง ประกอบด้วย 10 สำนัก ดังนี้ สำนักอำนวยการ สำนักนโยบายและแผน สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักนิติการ สำนักตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงาน ก... สำนักบริหารงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักการลูกเสือและยุวกาชาด สถาบันพัฒนาและส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

2.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มี 6 สำนัก ดังนี้ สำนักอำนวยการ สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักพัฒนาการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษา สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา และสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา 

3.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 6 สำนัก ดังนี้  สำนักอำนวยการ สำนักนโยบายและแผน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

4.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 8 สำนัก ดังนี้ สำนักอำนวยการ สำนักนโยบายและแผน สำนักมาตรฐานและประเมินผล สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักประสานกิจการสถาบันอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ส่วน สำนักทดสอบกลางนั้น จะยังคงปฏิบัติภารกิจไปจนกว่าจะมีการจัดตั้งสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จึงจะตัดโอนภารกิจไปรวมเข้าด้วยกัน

5.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี 6 สำนัก ดังนี้ สำนักอำนวยการ สำนักนโยบายและแผน สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาครูอาชีวศึกษา สำนักความร่วมมือภาคเอกชน

สำหรับองค์กรมหาชน และองค์กรในกำกับภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ จะประกอบด้วย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา คุรุสภา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถาบันภาษา และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ดังแผนภูมิโครงสร้างที่ปรากฏ)

ในการนี้ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดทำโครงสร้างและระบบบริหารและการจัดการศึกษา จะได้ทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของแต่ละสำนักต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นว่า หลังจากที่มีการแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น และมีการดำเนินงานไปแล้ว 1 ปี ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนราชการและสำนักต่างๆ ทั้งเนื้องานและความยุ่งยากของงานว่ามีความเหมาะสมลงตัวหรือไม่ ซึ่งก็ยังสามารถ       ทบทวนโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการอีกครั้ง เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และภายหลังจากที่การจัดโครงสร้างและหน่วยราชการมีข้อยุติแล้ว ก็จะทำให้งานในส่วนอื่นๆ ขับเคลื่อนไปข้างหน้าในทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดทำกรอบอัตรากำลังและการจัดงานคนลงในกรอบอัตรากำลัง ซึ่งความคืบหน้าจะนำมารายงานให้ผู้อ่านได้ทราบต่อไป

เพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษาคณะกรรมการอำนวยการฯจึงได้จัดการประชุมทางไกลถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ไอทีวี ในวันที่ 16 ..2545 เวลา 10.00-12.00 . ที่ ร..ศรีอยุธยา โดยผู้ร่วมรายการได้แก่ นายปองพล อดิเรกสาร รองนายกรัฐมนตรี   นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รมว.ทบวงมหาวิทยาลัย นางสิริกร มณีรินทร์ รมช.ศึกษาธิการ และ       นายรุ่ง แก้วแดง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

ข้อมูลจาก

 

 

ภาคผนวก-3

แผนภูมิโครงสร้างกระทรวงศึกษาใหม่

ภาคผนวก-4

แหล่งและฐานข้อมูลและแนวคิดแนวปฏิบัติภาครัฐ

รัฐสภา / รัฐบาล /  สำนักงบประมาณ / กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม / กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / กระทรวงมหาดไทย / คระกรรมการการศึกษาเอกชน / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / สำนักมาตรฐานการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

สำนักงานปลัดกระทรวง / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา / สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานการอุดมศึกษา / สำนักงานการอาชีวศึกษา

 

back to top / MENU