back to main page /MENU/

ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น

เกี่ยวกับการประชุม/มติ-รายงานการประชุม

ครั้งที่ 3 / 8 พฤศจิกายน 2546

 

รายงานการประชุมชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น

ครั้งที่ 3/2546

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2546

. ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา .ขอนแก่น

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม                                                                                                         ลายมือชื่อ

1.นายสมฤกษ์  กาบกลาง

2.นางภัทราภรณ์  กาบกลาง

3.นางญาณวรรณ  ประเสริฐสันเทียะ

4.นางวิมล  พิชัย

5.นายสุไมตรีจิต  นารอง

6.นายสุทธิรักษ์  ประเสริฐสันเทียะ

7.นางจีรพันธุ์  ตันมณี

8.นางสมพร  หวานเสร็จ

เริ่มประชุม เวลา 9.40 .

 

                                วาระที่ 1                 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1  จังหวัดขอนแก่นโดยสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ได้สำรวจอัตราเด็กออทิสติกในจังหวัดขอนแก่นมีจำนวน 86 ราย  ซึ่งน่าจะน้อยกว่าความจริง  จึงต้องการสำรวจใหม่อีกครั้งพร้อมกันทั้งจังหวัด  เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียน

1.2   หนังสือที่ ส... 95/2546 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2546 จากสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึ่ม(ไทย)  เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2546 ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2546 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างเวลา 9.00-15.30 โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องเป็นสมาชิกของสมาคม  หากผู้ปกครองท่านใดยังไม่สมัครก็เอาใบสมัครแล้วกรอกเป็นสมาชิกได้  ที่ประชุมมีมติให้ นาง จีรพันธุ์  ตันมณี  เป็นตัวแทนชมรมฯเข้าร่วมประชุม  โดยนำเสนอยุทธศาสตร์ของชมรมฯให้เป็นรูปธรรม  ดังนี้

1.ห้องเรียน คู่ขนาน

2.ห้องเรียนสอนซ่อมสอนเสริม

3.บ้านพิทักษ์ออทิสซึ่ม

4.คลินิคออทิสติก ในโรงพยาบาล

5.ยารักษาบุคคลออทิสติกตามแพทย์สั่ง  ให้รวมไว้ในโครงการ 30 บาท

 

วาระที่ 2     รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2

                    ที่ประชุมให้การรับรอง

วาระที่ 3     เรื่องสืบเนื่อง

1.1  บ้านพิทักษ์ออทิสซึ่ม  โดย นางจีรพันธุ์  ตันมณี  แจ้งว่ายังไม่ได้ข้อสรุป  ที่ประชุมจึงพิจารณาว่าควรจะมีการศึกษา ร่างกรอบข้อมูล  ด้านการศึกษา  สังคม  การปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน  เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ 6 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นและเสนอทำงานวิจัยบุคคลออทิสติกเป็นราย ๆ รูปแบบอย่างคร่าว ๆ บ้านพิทักษ์ออทิสซึ่ม  ก็จะมี  หอพักพิงใจบุคคลออทิสซึ่ม  ไว้สำหรับรับฝากบุคคลออทิสติกได้เมื่อผู้ปกครองไม่สามารถดูแลเป็นการชั่วคราว ได้

1.2 หนังสือเชิญที่ปรึกษาชมรมฯ  โดยนางญาณวรรณ เป็นผู้จัดทำส่งให้ประธานตรวจสอบความถูกต้อง

1.3 ด้านงานประชาสัมพันธ์  โดยนายสุไมตรีจิต  ได้แจ้งชักชวนสมาชิกบ้างแล้ว  ที่ประชุมมีความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยประสัมพันธ์ช่วย ๆ กันคือ

1.    web side

2.   ให้จัดออกแบบแผ่นพับ  โดยมีใบสัครของชมรมฯแนบด้วยโดยมอบหมายให้นายสุทธิรักษ์เป็นผู้รับผิดชอบออกแบบ

3.   ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ เช่น ร่วมด้วยช่วยกัน

3.4 การรวบรวมสถิติด้านสาธารณสุขบุคคลออทิสติก  โดย นางสมาน  ซึ่งไม่มาประชุม จึงต้องติดตามในการประชุมครั้งต่อไป

 

วาระที่ 4      เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 สภาผู้ปกครองบุคคลออทิสติกที่มีความต้องการพิเศษ  กำลังรับสมัครสมาชิกเพิ่ม  ที่ประชุมเห็นว่า  ให้นางจีรพันธุ์ นำรายละเอียดที่มาที่ไป วัตถุประสงค์ กิจกรรม  และข้อดีในการเป็นสมาชิก มาเสนอให้ที่ปรนะชุมทราบในครั้งต่อไป

4.2 ยารักษาบุคคลฯที่สั่งโดยแพทย์ที่ประชุมมีมติให้ควรรวมอยู่ในโครงกาครักษา 30 บาท โดยให้นางจีรพันธุ์ไปนำเสนอสมาคมผู้ปกครอวออทิสซึ่มในการประชุมใหญ่  ผลักดันต่อไป

4.3 ชมรมฯจะขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งจะนัดวัน เวลา อีกครั้ง  เมื่อประธานชมรมฯทำหนังสือถึงผู้ว่าแล้ว  โดยกำหนดให้ ประธาน รองประธาน กรรมการอย่างต่ำ 2 ท่าน ที่ปรึกษาชมรม 2 ท่าน ซึ่งมี นางสมพร  หวานเสร็จ  ผอ.เขตการศึกษาพิเศษเขต 9 ด้วย

 

                             วาระที่ 5    เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

5.1 คูปองเพื่อการศึกษาบุคคลออทิสติก  โดย ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 9 ได้แจ้งว่าให้ผู้ปกครองบุคคลฯ ขอรับโดยทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม และให้แนบ IEP ส่งผ่านสถานศึกษาของบุคคลออทิสติกหรือส่งมายังศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 9

 

 

 

เลิกประชุม    เวลา  12.00 .  

 

(นางญาณวรรณ  ประเสริฐสันเทียะ)                                  (นายสมฤกษ์  กาบกลาง)

       ผู้บันทึกรายงานการประชุม            ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจ.ขอนแก่น

 

 

back to main page  /MENU