ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนความคืบหน้าและการพัฒนารูปธรรมห้องเรียนคู่ขนานฯ และห้องสอนเสริมการศึกษาพิเศษในทุกสังกัดของจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น มีโรงเรียนที่มีบุคคลออทิสติกในระดับอายุช่วงชั้นประถมวัยและช่วงชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากไม่นับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ซึ่งอยู่รูปของการวิจัยแล้ว จังหวัดขอนแก่นมีโรงเรียนที่เปิดรับเด็กออทิสติก ด้วยการจัดการทางการศึกษาที่เรียกว่า "ห้องเรียนคู่ขนานฯ" ในสังกัดของเทศบาลนครขอนแก่น และ เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

/ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ในสังกัดของ เทศบาลนครขอนแก่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 

 

 

 

BACK TO MAIN MENU 2005