Autistic Thailand back to main page /MENU

โครงการนำร่อง "หนึ่งเขตพื้นที่การศึกษา หนึ่งโรงเรียนเรียนรวมออทิสติก หนึ่งห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก หนึ่งห้องเรียนสอนซ่อมสอนเสริม" ในเขตพื้นที่บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙

 หลักการและเหตุผล

เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจะเป็นผู้สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต  เด็กทุกคนจึงควรได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและการคุ้มครอง  โดยคำนึงถึงความต้องการพื้นฐานของเด็กเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเด็กพิการหรือด้อยโอกาสในลักษณะใดก็ตาม ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล   มนุษย์ทุกคนย่อมมีความเสมอภาคและโอกาสเท่าเทียมกันที่จะดำรงชีวิตอยู่     ไปไหนมาไหนได้ในสังคม   ได้รับการศึกษาและประกอบอาชีพอยู่ร่วมกับชุมชนโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นคนพิการหรือคนทั่วไป  ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการในทุกด้าน โดยบัญญัติรับรองสิทธิของคนพิการไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542      ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทยรวมทั้งนโยบายของรัฐบาล      โดยหวังผลจะลดปัญหาในอดีตที่คนพิการจำนวนมากถูกกีดกันจากคนในสังคม ทำให้ขาดโอกาสในการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งด้านการแพทย์   การศึกษา  สังคมและอาชีพทันเวลา ซึ่งส่งผลให้มีคนพิการที่ไม่มีคุณภาพอยู่เป็นจำนวนมากในสังคมปัจจุบัน

เด็กออทิสติกเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องประเภทหนึ่งที่สามารถพัฒนาศักยภาพได้ทัดเทียม    กับเด็กทั่วไป  มีชีวิต  มีจิตใจที่บริสุทธิ์  หากเพียงแต่ด้วยข้อจำกัดทางสมองที่ยังไม่สามารถบอกสาเหตุได้ชัดเจน  ทำให้เด็กกลุ่มนี้อยู่ในโลกส่วนตัว  ไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบข้างตั้งแต่       ยังเล็กๆ อาจมีพฤติกรรมแปลกๆ ส่งผลให้พัฒนาการทักษะด้านต่างๆ  โดยเฉพาะทักษะที่ต้องอาศัย     การมีส่วนร่วมกับคนในสังคมเป็นตัวหล่อหลอมให้เกิดการพัฒนานั้นล่าช้าอย่างรุนแรง   เนื่องจากอาการอยู่ในโลกส่วนตัวของเด็กออทิสติกส่งผลให้พัฒนาการด้านทักษะการสื่อสาร มีปัญหาต่อการเข้าสังคม  การพบปะพูดคุยกับบุคคลรอบข้าง  การบอกความต้องการของตัวเอง และการแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ    การดูแลทางการแพทย์เป็นการรักษาตามกลุ่มอาการที่พบซึ่งมีหลากหลายอาการตามความแตกต่างของออทิสติกแต่ละบุคคล การส่งเสริมพัฒนาการโดยคลีนิกกระตุ้นพัฒนาการสามารถพัฒนาบางทักษะที่เป็นปัญหาสำคัญที่เห็นได้ชัดเจนในขณะนั้น ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งเมื่อเทียบกับพฤติกรรมปัญหาที่เด็กออทิสติกคนหนึ่งมีตลอดการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม  การพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติก  อย่างยั่งยืนนั้น  ชุมชนเป็นศูนย์ทรัพยากรสำคัญที่สุดที่จะพัฒนาการเรียนรู้และให้โอกาสเด็กออทิสติกได้มีประสบการณ์ร่วมกับเด็กวัยเดียวกัน  ได้ทักทายปราศรัย วิ่งเล่น  หัวเราะ  ร้องไห้ ทำกิจกรรมคล้ายกับเพื่อนๆ   สิ่งเหล่านี้มีค่ามหาศาลต่อการพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติก    เป็นการดึงเขาออกจากโลกส่วนตัวสู่การเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมรอบข้าง   ฉะนั้นจากภาวะกลุ่มอาการที่เป็นปัญหาพื้นฐานของโรค สู่การพัฒนาเด็กออทิสติก อย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาท่ามกลางสถานการณ์จริงในครอบครัวและสังคมที่เข้าใจ   ให้โอกาสเขาได้ค่อยๆเรียนรู้ตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สังคมจัดขึ้น ในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง

 โรงเรียน ครูผู้สอนและกลุ่มเพื่อนในชั้นเรียนทั่วไปมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างประสบการณ์ทางสังคมและการเรียนรู้ที่ยั่งยืนให้กับเด็กออทิสติกในฐานะสมาชิกและเยาวชนที่เป็นกำลังของชาติกลุ่มหนึ่ง   การให้โอกาสเขาเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนวัยเดียวกันในห้องเรียนร่วมกันเด็กปกติในทั่วไปจะช่วยให้เด็กออทิสติกสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้  ในขณะเดียวกันสังคมและ คนรอบข้างก็จะเกิดการเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการปรับตัวเข้ากับสังคมที่ประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลาย  ฝึกฝนการเป็นทั้งผู้ให้  ผู้รับ  รวมทั้งเรียนรู้บทบาทหน้าที่ในการดูแลตัวเอง    เอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ในสังคม   

โรงเรียนทั่วไปในชุมชนเป็นแหล่งทรัพยากรในการจัดประสบการณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็ก    ออทิสติกอย่างยั่งยืน  การลดข้อจำกัดในการจัดการศึกษาโดยสนับสนุนผู้ดูแล         ครูผู้สอนเป็นทีม   และสื่ออุปกรณ์ตามความต้องการจำเป็นตลอดจนการพัฒนาเจตคติของบุคคลรอบข้างในสังคมเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กออทิสติกในส่วนภูมิภาคได้

ดังนั้นการให้โอกาสเด็กออทิสติกเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไป ถือเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมโดยคำนึงถึงความต้องการพื้นฐานของเด็กเป็นสำคัญ     เพื่อให้เด็กออทิสติกได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กออทิสติกในเขตพื้นที่บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  9 รวม  8  จังหวัด ส่วนภูมิภาคได้เข้าเรียนในโรงเรียนทุกคน

2. เพื่อให้เด็กออทิสติกในเขตพื้นที่บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  9 รวม  8  ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความต้องการจำเป็น

3. เพื่อให้เด็กออทิสติกสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างอิสระ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนออทิสติก จำนวน 100 คน ซึ่ง อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา ในเขต บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9    รวม  8 จังหวัดได้แก่  ขอนแก่น  มหาสารคาม  อุดรธานี  เลยหนองบัวลำภู  หนองคาย กาฬสินธุ์    และสกลนคร

วิธีการดำเนินงาน

  1. ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง
  2. สำรวจปัญหาและกำหนดกรอบแนวทางแก้ปัญหา
  3. เขียนโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
  4. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  5. ดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา ได้แก่
  1. การสร้างความตระหนักให้ผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่นโดยจัดสัมมนาและกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม

  2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการในท้องถิ่น

  3. จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง

  4. ดำเนินงานตามแผนจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับผู้เกี่ยวข้องและดำเนินงานตามแผน ได้แก่

·          รวบรวมข้อมูลเด็กออทิสติกในเขตพื้นที่การศึกษา

·          คัดเลือกโรงเรียนนำร่องในเขตพื้นการศึกษาในเขตจังหวัดเป้าหมาย  8 จังหวัด

·          คัดเลือกบุคลากร และ จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบการเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติกในโรงเรียนทั่วไปใกล้บ้านด้วยการบริหารจัดการทางการศึกษาด้วยรูปแบบ "ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก และห้องเรียนสอนซ่อมสอนเสริม"

·          จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน

·          ประเมินสมรรถภาพพื้นฐานนักเรียนและจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

·          จัดทำแผนการจัดกิจกรรมและแผนการสอน

·          ประเมินผลการจัดกิจกรรม สังเกตพัฒนาการของนักเรียน

·          ปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมตามความต้องการจำเป็นของนักเรียน

     5.    ประเมินผลโครงการฯ  รวมทั้งรายงานผลต่อผู้สนับสนุนทุนและต่อสาธารณชน

ผู้รับผิดชอบ

                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตจังหวัดเป้า 8 จังหวัด ในเขตบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  9

                ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกของจังหวัดขอนแก่น

กองทุนรัฐวัฒน์ตันมณีเพื่อสิทธิคนออทิสติก

งบประมาณ             

รวม  46,675,200 .-     (สี่สิบหกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

                ในการดำเนินโครงการมีประมาณการค่าใช้จ่ายดังนี้

ที่

รายการ

จำนวนเงินต่อ      โรงเรียน/ปี

จำนวน      โรงเรียน

จำนวนเงินรวม

(บาท)/ปี

จำนวนเงินรวม5 ปี

1.

 

2.

 

3.

 

4.

ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ สื่อการสอน

ค่าตอบแทน ครูผู้สอน  3  คน คนละ (6,360+2,000) ต่อเดือน x 12 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร3 ครั้ง x  2,000 บาท x  3 คน

อบรมพัฒนาเจตคติผู้เกี่ยวข้อง

50,000

 

300,960

 

18,000

 

20,000

24

 

24

 

24

 

24

1,200,000

 

7,223,040

 

432,000

 

480,000

6,000,000

 

36,115,200

 

2,160,000

 

2,400,000

 

รวม

316,960

24

7,607,040

46,675,200

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.        เด็กออทิสติกในเขตพื้นที่บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  9 รวม  8  จังหวัดได้เข้าเรียนในโรงเรียนทุกคน

2.        เด็กออทิสติกในเขตพื้นที่บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  9 รวม  8  จังหวัดได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความต้องการจำเป็น

3.        เด็กออทิสติกสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างอิสระ

 

main page /