(ต้นแบบ)โครงสร้างหลักสูตรคู่ขนานเฉพาะบุคคลออทิสติก:วิชาชีพเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศ(พี่ต้น)/ฉบับโรงเรียนบ้านคู่ขนานกับ "หลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์วิจัยฯออทิสติก(พี่ต้น)" [แผนการจัดกิจกรรมรองรับหลักสูตรคู่ขนานเฉพาะบุคคลออทิสติก(พี่ต้น)- หลักสูตรโรงเรียนบ้าน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔]>>>>>หมายเหตุ; ถอดบทเรียนออกเป็น "โครงสร้างหลักสูตรคู่ขนานเฉพาะบุคคลออทิสติกในบริบทการพัฒนาศักยภาพบุคคลของออทิสติกระดับการอาชีวศึกษา"

 

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศสำหรับบุคคลออทิสติก (พี่ต้น)

 
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
      ก. หมวดวิชาพื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติก
       ข. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศสำหรับบุคคลออทิสติก
      ค. โครงการ/ภาคปฎิบัติ
      ง. หมวดวิชาเสริมทักษะทางสังคมสำหรับบุคคลอทิสติก
      จ.
การฝึกเข้มประสบการณ์วิชาชีพเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนเพื่อการยังชีพสำหรับบุคคลออทิสติก
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
      ก. หมวดวิชาพื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติก
        20701 การพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับบุคคลออทิสติก ; การออกเสียง
        20702 การพัฒนาทักษะชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลออทิสติก ; กิจวัตรประจำวัน
      ข. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศสำหรับบุคคลออทิสติก
        21711 เกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศสำหรับบุคคลออทิสติก; หลักการและแนวคิดทั่วไป
        21712
เกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศสำหรับบุคคลออทิสติก; การอาชีวะบำบัดเพื่อกระตุ้นพัฒนาการประสาทการรับรู้ระบบต่างๆ
        20721

เกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศสำหรับบุคคลออทิสติก; ความรู้เบื้องต้น

        20722 เกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศสำหรับบุคคลออทิสติก; พืชพันธุ์ไม้ให้ร่มเงา
        22711 เกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศสำหรับบุคคลออทิสติก; พืชพันธุ์ไม้พยาบาล
        22712 เกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศสำหรับบุคคลออทิสติก; พืชพันธุ์ไม้เอื้อระบบนิเวศ
        22713 เกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศสำหรับบุคคลออทิสติก; พืชพันธุ์ไม้เป้าหมาย
        22714 เกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศสำหรับบุคคลออทิสติก; การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการตลาด
        22715 เกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศสำหรับบุคคลออทิสติก; ผู้ผลิต,ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
      ค. โครงการ/ภาคปฏิบัติ
        20798 โครงการเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการยังชีพสำหรับบุคคลออทิสติก
      ง. หมวดวิชาเสริมทักษะทางสังคมสำหรับบุคคลออทิสติก
       

วิชาการพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับบุคคลออทิสติก

        22720 การพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับบุคคลออทิสติก ; ภาษาพูด
        22721 การพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับบุคคลออทิสติก ; ภาษาร่างกาย
        22722 การพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับบุคคลออทิสติก ; อ่านเอาเรื่อง
        22723 การพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับบุคคลออทิสติก ; ภาษาเขียน
        22724 การพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับบุคคลออทิสติก ; การเขียนในชีวิตประจำวัน
        22725 การพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับบุคคลออทิสติก ; การบูรณาการทักษะทางภาษาเพื่อการดำรงตนในสังคม
        วิชาสังคมศึกษาเพื่อความเข้าใจความสัมพันธ์ทางสังคมสำหรับบุคคลออทิสติก
        22726 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.๑-ป.๖
        22727 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๑-ม.๖
        วิชาการพัฒนาทักษะชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลออทิสติก
        22728 คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลออทิสติก; ป.๑-ป.
        22729 วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลออทิสติก; ป.๑-ป.
        22730 การพัฒนาทักษะชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลออทิสติก ; สุขอนามัยส่วนบุคคล
        22731 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับบุคคลออทิสติก ; ฝึกการควบคุมพฤติกรรมออทิสติกและพฤติกรรมทางเพศจากภายใน
        22732 การพัฒนาบุคลิกภาพการเคลื่อนไหวสำหรับบุคคลออทิสติก; ทักษะการฝึกทางทหารท่ากายบุคคล
        22733 การพัฒนาทักษะด้านสุนทรียะศิลป์และการดนตรีสำหรับบุคคลออทิสติก; เปียโน 1-5, การดุทีวี, อ่านหนังสือ
      จ. การฝึกเข้มประสบการณ์วิชาชีพ
        20799 ฝึกเข้มประสบการณ์วิชาชีพเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศสำหรับบุคคลออทิสติก

 

หมายเหตุ; โครงสร้างนี้คงต้องรอพัฒนาการของทั้งพี่ต้นและพัฒนาการของสถานศึกษาของพี่ต้น คือ ศูนย์วิจัยฯ มข. อีกสักระยะ แล้วค่อยคิดต่อ ตอนนี้อย่างไรก้ทไม่ได้ ไม่มีทีม ไม่มีคน!!!

ข้อมูลบุคคล/ข้อมูลการใช้ยา

last update July 2011