กลุ่มผู้ปกครองบุคคลออทิสติกเพื่อ “บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชนเมืองเทศบาลนครขอนแก่น” (๒๔ ชม. ๓๖๕ วัน)

4  กุมภาพันธ์  2556

เรียน  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นที่เคารพ

เรื่อง  การขอโอนย้ายศูนย์บริหารบุคคลออทิสติกจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปอยู่ในกระทรวงมหาดไทย  โดยความดูแลของเทศบาลนครขอนแก่น

 

เนื่องจากกลุ่มผู้ปกครองได้ร่วมกลุ่มกันจัดของบประมาณจากกองฉลากกินแบ่งรัฐบาล  กองทุนช่วยเหลือคนพิการ  เมื่อประมาณปี  2547  งบที่ได้ประมาณ  1,800,000  บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)  โดยใช้ชื่อว่า  “บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น    ดูแลเด็กอายุระหว่าง  12  ปีขึ้นไป  มีทั้งอยู่ประจำและไป-กลับ  มีเด็กอยู่ประมาณ  20  คน  ประจำอยู่ประมาณ  5  คน  บุคลากรครู  13  คน  ภาระงานดูแลและพัฒนาเด็กทุกด้าน  เช่น  นันทนการ  พาเด็กออกนอกสถานที่  ทำความสะอาดบริเวณวัด  เพื่อให้เด็กรู้จักการออกสังคม  พาเด็กทำงานเกษตร  พาเด็กออกกำลังกาย  ว่ายน้ำ  ดนตรีบำบัด  ซึ่งทุกกิจกรรมจะดึงผู้ปกครองเข้าร่วมด้วย  สร้างความสามัคคีรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  สร้างเสริมฝึกอาชีพให้กับเด็กออทิสติก ฯลฯ  ซึ่งบ้านพิทักษ์ที่ดังกล่าวนี้  เป็นบ้านพิทักษ์ออทิสติกชั่วคราว  ได้งบประมาณสร้างมาจากกลุ่มผู้ปกครองทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการกุศลได้เงินทั้งหมด 1,000,000  บาทเศษ  (หนึ่งล้านบาทเศษถ้วน) 

 

หลังจากนั้นประมาณปี  2549  กลุ่มผู้ปกครองได้รวมตัวกันผลักดันเทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่วมด้วยช่วยกัน ทางเทศบาลได้จัดพื้นที่ที่ดินผืนงามจำนวน  1  ไร่ครึ่ง ริมบึงกสิกรทุ่งสร้าง ภายในบริเวณเดียวกับโรงเรียนเทศบาลโนนชัย  จากนั้นพัฒนาสังคมจังหวัดขอนแก่นและกลุ่มผู้ปกครองได้ประสานกรมสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงบประมาณก่อสร้างอาคารถาวรเป็นจำนวนเงินประมาณ  12-15 ล้านบาท (สิบสองถึงสิบห้าล้านบาทโดยประมาณ)  พร้อมเงินหมุนเวียนปีละประมาณ  1,700,000-1,800,000  บาท  (หนึ่งล้านเจ็ด-หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)  ขณะก่อสร้างก็เขียนชื่อ  “บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น”   ซึ่งมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ เสด็จมาวางศิลาฤกษ์ 

 

แต่เมื่ออาคารเสร็จกลับใช้ชื่อว่า  “ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น”  และรับเด็กไป – กลับไม่มีประจำ  พร้อมได้ผู้อำนวยการคนใหม่ซึ่งเป็นข้าราชการ ของ กรมพัฒนาสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มาบริหารจัดการตามแบบฉบับของท่านโดยไม่ยอมรับฟังเหตุผลของผู้ปกครอง  ซึ่งมีผลตามมาคือเกิดปัญหามากมาย  วุ่นวายไปหมด เช่น

๑.ครูชำนาญการอยู่กับเด็กมาหลายปี  ต้องลาออกเพื่อไปหางานใหม่ (สมองไหล)

๒. ขาดครูผู้ชำนาญการดูแลเด็ก  ขาดความรู้  ความเข้าใจ  ความเมตตา  ต่อเด็กเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น  ทางผู้อำนวยการจะโทษเด็กและผู้ปกครองอยู่เสมอ

๓. มีความไม่โปร่งใสในเรื่อง  ของบริจาค  อาหาร  ของใช้รวมถึงเงินสด  ขาดการชี้แจง

๔.ขาดระบบระเบียบในการจัดการบริหารของผู้อำนวยการ เกิดเหตุการณ์เด็กตีเด็กเอง  ครูรุนแรงต่อเด็ก  ปล่อยให้เด็กอยู่โดยลำพังขังเด็กโดยไม่มีเหตุผล  ใช้อารมณ์ครูเป็นหลัก  ดูแลเด็กได้ไม่ทั่วถึง

๕.การจัดครูออกนอกพื้นที่ซึ่งทำให้เด็กที่อยู่ในศูนย์ขาดการดูแล รับเด็กเข้ามาโดยไม่คัดกรองว่าเด็กควรอยู่ในการพัฒนาระดับไหน

๖.มีการแบ่งระดับชั้นเด็ก  โดยไม่ยุติธรรม

ฯลฯ  

ดังนั้นทางกลุ่มผู้ปกครองจึงต้องการให้มีการจัดสรรระบบของครูและผู้บริหารใหม่ทั้งหมด “บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชนเมืองเทศบาลนครขอนแก่น” (๒๔ ชม. ๓๖๕ วัน)  และจัดสวัสดิการเด็กและบุคคลากรให้มั่นคง โดยมีโครงการ “บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชนเมืองเทศบาลนครขอนแก่น” (๒๔ ชม. ๓๖๕ วัน) นำร่อง ก่อนโอนย้ายไปอยู่ในกระทรวงมหาดไทย  โดยความดูแลของเทศบาลนครขอนแก่น ตามข้อตกลงเดิมเมื่อเริ่มก่อตั้ง  จึงเรียนมาเพื่อทราบสุดท้ายนี้หวังว่าคงได้รับความเมตตาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

ขอแสดงความนับถือ

นางมุทิตา ชัยชิตาธร

ประธานกลุ่มผู้ปกครองบุคคลออทิสติกเพื่อ “บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชนเมืองเทศบาลนครขอนแก่น” (๒๔ ชม. ๓๖๕ วัน)

นางนุศรา  เนตรรังษี

เลขานุการกลุ่มผู้ปกครองผู้ปกครองบุคคลออทิสติกเพื่อ “บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชนเมืองเทศบาลนครขอนแก่น” (๒๔ ชม. ๓๖๕ วัน)

นางจีรพันธุ์  ตันมณี

ที่ปรึกษากลุ่มผู้ปกครองบุคคลออทิสติกเพื่อ “บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชนเมืองเทศบาลนครขอนแก่น” (๒๔ ชม. ๓๖๕ วัน)