เอกสาร "online"

ทักษะต่างๆ สำหรับบุคคลออทิสติกเด็กเล็กหรือออทิสติกแรกเริ่มฝึก

 

เนื่องจากเป็นที่พิสูจน์แล้ว่าออทิสติกที่ได้รับการช่วยเหลืออย่าง "เข้มข้น" จากสิ่งแวดล้อมรอบข้างทั้งที่บ้าน-ครอบครัว, โรงเรียนและชุมชน ออทิสติกเกือบครึ่งโดยเฉพาะออทิสติกสเปกตรัมนั้นสามารถพัฒนาศักยภาพได้เทียบเท่า  หรือเหนือกว่าเด็กหรือคนปกติหรืออย่างน้อยก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็น ภาระแก่สังคมน้อยที่สุด ทั้งจากการทดลองของโลวาสและจากปฏิบัติการที่เป็นจริงของพ่อแม่ผู้ปกครองเองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่สำคัญกว่านี้ก็คือ่าหากว่าได้รับการฝึกฝนที่ถูกต้องเสียแต่ต้นมือ         เด็กๆออทิสติกของเราจะไม่ต้องเติบโตขึ้นไป   เป็น     ออทิสติกเด็กโต ออทิสติกวัยรุ่น และ ออทิสติกวัยผู้ใหญ่ ที่ไม่สามารถจะเอาตัวรอดได้        ในสังคมมนุษย์ปกติ ที่เต็มไปด้วย ความชั่วร้ายนานาชนิด ซึ่งลูกหลานออทิสติกของเรา     จะต้องเผชิญจะต้องผจญอย่างช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ร้องบอกกับใครก็ไม่ได้ กลายเป็นผู้รับเคราะห์ เป็นแพะรับบาป และ เป็นเหยื่อ

Durren Omans วัย ๓๙ ปี เป็นออทิสติก ขณะนี้ติดอยู่ในคุกที่ Marion County ด้วยความผิดที่เขาไม่น่าจะก่อขึ้นได้

Willy Wrigh ออทิสติก วัย ๑๔ ปี หยุดหายใจและเสียชีวิตหลังจากถูกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโรคจิตจับมัดไว้ ๑๕ นาที โดยเอาผิดใครไม่ได้

ฯลฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่อ, เป็นผู้รับเคราะห์ เป็นแพะรับบาป หาอ่านได้ที่ http://justice.autistics.org/

ฉะนั้นหากไม่ต้องการให้ลูกหลานออทิสติกของเราๆท่านๆ ต้องเติบโตขึ้นไปตกอยู่ในสภาพดังตัวอย่างที่กล่าวข้างต้น ก็จึงควรต้องฝึกทักษะต่างๆ ที่จำเป็นเสียแต่ต้นมือ นับแต่เริ่มรู้ ๒-๓ ปีจนก่อนแปดปี พวกเขาก็จะสามารถเรียนร่วมกับเด็กหรือคนปรกติได้โดยได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษน้อยที่สุด หรือจนกระทั่งไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษมากไปกว่าเด็กปรกติแต่อย่างใด

 

องค์ความรู้ในหน้านี้ยังคงเป็นองค์ความรู้ที่ถอดความมาจาก เอกสารต่างประเทศ ในอนาคตอันไม่น่าจะให้ไกลนัก กองทุนฯ หวังจะเห็น องค์ความรู้ที่ต้องใช้ในการยกระดับเด็กหรือบุคคลออทิสติกทำนองนี้เป็นชุดๆ เป็น packages ๆ ๆ จากผู้เชี่ยวชาญของสังคมไทยเอง เช่น การสอนภาษาในเด็กออทิสติกอายุต่ำกว่า ๓ ปี, การสอนภาษาไทยในเด็กหรือผู้เรียนออทิสติกระดับอายุก่อนประถมศึกษา / ระดับอายุประถมศึกษาและระดับอายุมัธยมศึกษา ( ขอเน้นที่คำว่า "ระดับอายุ" ),การสอนพลศึกษา/กิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัสในเด็กหรือผู้เรียนออทิสติกระดับอายุต่างๆ,การสอนและการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนการสอนทักษะทางสังคมในเด็กออทิสติกระดับอายุต่างๆ ฯลฯ

ที่กล่าวนี้ยังเป็นฝันที่ไม่เป็นจริงแต่ก็เริ่มๆ แล้วล่ะ...อย่าได้นิ่งนอนใจเป็นอันขาด!

 

กิจกรรมการฝึกทักษะในออทิสติกเด็กเล็กหรือออทิสติกแรกเริ่มฝึก..ก็คือ....ทักษะเบื้องต้นสำหรับออทิสติกเด็กเล็ก(และหรือออทิสติกแรกเริ่มฝึก)  ดังเนื้อหาข้างล่างนี้

ทักษะต่างๆ สำหรับออทิสติกเด็กเล็ก/และหรือออทิสติกแรกเริ่มฝึก

เรียบเรียงตัดตอนถอดความมาบางส่วนจาก

Eden Institute Curriculum, Core  Volume 1

ของ

David L.Holmes, Ed.D. The Eden Press,1991

โดย

   สิทธิศักดิ์ ตันมณี MD.

เพื่อ

เป็นแนวทางแก่ครูและนักการศึกษาในการจัดทำแผนการสอนทักษะพื้นฐานซึ่งสำคัญมากที่จะทำให้ผู้เรียนออทิสติกสามารถจะเรียนรู้ต่อยอดไปเชื่อมต่อกับทักษะแบบผู้เรียนปกติได้ง่ายขึ้น

top1

สารบัญ

ทักษะพร้อมเรียน

ทักษะก่อนเรียน

 

Back to top

ทักษะพร้อมเรียน

(Learning Readiness)

 • ทักษะอันดับแรกที่ต้องมี คือ ความตั้งใจเรียนและไม่ขัดขืน ต่อการสอนและการฝึก
 • การฝึกทักษะพร้อมเรียน จะต้องทำอย่างละเอียด ถี่ถ้วน รอบคอบ ก่อนจะผ่านไปสู่การฝึกพฤติกรรมอื่น
 • เมื่อสามารถยึดกุมทักษะพร้อมเรียนได้อย่างดีแล้ว จะต้องนำทักษะนี้ไปใช้ร่วมกับการฝึกพฤติกรรมอื่น ๆ เสมอ
 • การใช้คำสั่งง่าย ๆ สั้น ๆ กระชับ สั่งเพียงครั้งเดียว มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะผู้เรียนจะมีความตั้งใจ และไม่ขัดขืน
 • การฝึกทักษะการเลียนแบบการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เป็นสิ่งสำคัญมาก
 • ความคล่องตัวของการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่จะทำให้ผู้เรียนก้าวไปสู่การฝึกพฤติกรรมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้
 • ผู้เรียนจะต้องเข้าใจพฤติกรรมที่ทำ ก่อนจะก้าวไปสู่เนื้อหาอื่น ๆ ของหลักสูตร

พร้อมเรียน ประกอบด้วย

 1. นั่งนิ่ง

 2. มองหน้า

 3. คำสั่งง่ายและสั้น

 4. ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่

Back to top1/Back to top

1

นั่งนิ่ง

พฤติกรรมเป้าหมาย:     คำสั่ง นั่งเรียบร้อย ใน 1 วินาที ผู้เรียนจะต้องนั่งนิ่ง มือวางไว้บนตักหรือโต๊ะเรียน เท้าอยู่กับพื้น นาน 10 วินาที

ทักษะที่ต้องมีมาก่อน:       ไม่มี

เกณฑ์: ตอบสนองได้ถูกต้อง 90 % ภายใน 3 วัน

วัดผล: ข้อมูลจากการฝึก

วิธีการ:

 1. ผู้สอนใช้คำสั่ง นั่งเรียบร้อย ผู้เรียน นั่งนิ่ง บนเก้าอี้ หน้าต่อผู้สอน พยายามให้นั่งนิ่ง ได้นาน 2-3 วินาที ให้รางวัลด้วย อาหาร หรือขนม หรือเครื่องดื่มที่ผู้เรียนชอบ

 ใช้คำสั่ง นั่งเรียบร้อย ผู้เรียน นั่งนิ่งอย่างถูกต้อง พยายามให้นั่งนิ่ง ได้นาน 4-6 วินาที

 1.  ใช้คำสั่ง นั่งเรียบร้อย ผู้เรียน นั่งนิ่งอย่างถูกต้อง พยายามให้นั่งนิ่ง ได้นาน 6-10 วินาที

 2.  ผู้เรียนตอบสนองต่อคำสั่ง นั่งเรียบร้อย อย่างถูกต้อง ตลอดการฝึก

 3.  ผู้เรียนตอบสนองต่อคำสั่ง นั่งเรียบร้อย อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพการอย่างไร

เทคนิคการแนะ:  

 1. แนะทางกายอย่างเต็มที่ ผู้สอนจับหรืออุ้มผู้เรียนไปนั่งบนเก้าอี้

 2.  แนะทางกายเป็นบางส่วน - ผู้สอนจับหรืออุ้มผู้เรียนให้อยู่ตำแหน่งใกล้เก้าอี้

 3.  ถอนการแนะ - คำสั่ง นั่งเรียบร้อย แล้วชี้ไปที่เก้าอี้

 4. ไม่มีการแนะเลย

 

Back to top1/Back to top

2

มองหน้า

พฤติกรรมเป้าหมาย:เมื่อใช้คำสั่ง "มองหน้า" ผู้เรียนจะต้องมองหน้าได้ทันทีนานอย่างน้อย ๕ วินาที

ทักษะที่มีมาก่อน: นั่งนิ่งได้

เกณฑ์: ทำได้ถูกต้อง ๙๐% ติดต่อกัน ๓ วัน

การวัดผล: บันทึกข้อมูลจากการฝึก

วิธีการ:

 1. ต้องทำทุกรูปแบบให้ผู้เรียนมองหน้าให้ได้ในทุกรูปแบบและในทุกโอกาส

 2. คำสั่งที่ใช้คือ "มองหน้า" ขณะที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ ตอนแรกอาจจะต้องใช้มือจับหน้าให้มอง ถ้าทำได้ต้องให้รางวัลในทันที

 3. ใช้คำสั่งเดิมโดยไม่มีการแนะเลยมองหน้าได้นานอย่างน้อยสองวินาที

 4. ใช้คำสั่งเดิมมองได้นานสามถึงห้าวินาทีโดยไม่มีการแนะเลยและให้รางวัลทุกครั้งเมื่อทำถูก

 5. ด้วยคำสั่งเดิมผู้เรียนสามารถมองหน้าได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าผู้เรียนจะกำลังทำอะไรอยู่

 6. ผู้เรียนจะต้องตอบสนองต่อคำสั่งนี้ไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไร อยู่ในกลุ่มไหน แม้กระทั่งฝึกพูดหรือเล่นดนตรี

เทคนิคการแนะ:

 1. แนะทางกายอย่างเต็มที่ จับคางผู้เรียนให้แน่นแล้วหันหน้าผู้เรียนให้มองผู้สอน

 2. แนะทางกายเป็นบางส่วน จับคางผู้เรียนเบาๆ สะกิดที่ศีรษะให้หันหน้ามองผู้สอน

 3. ถอนการแนะ สะกิดที่คางให้ผู้เรียนหันหน้ามาทางผู้สอน

 4. ไม่มีการแนะเลย

บันทึก: ถ้าเทคนิคข้างต้นไม่ได้ผล จะต้องทำตามเทคนิคที่จะกล่าวถึงต่อไป

เทคนิคการแนะที่แตกต่างออกไป:

 1. ถือขนมชิ้นเล็กๆที่ผู้เรียนชอบอยู่ต่อหน้าผู้สอน

 2. ยกขนมชิ้นนั้นอยู่ระหว่างตาทั้งสองข้างของผู้สอนแล้วใช้มือปิดไว้

 3. ผู้สอนใช้มือชี้มาที่ขนมที่อยู่ตรงระดับตาแล้วจ้องตาผู้เรียนพร้อมสั่ง "มองหน้า" มองได้ก็ให้ขน

Back to top1/Back to top

3

คำสั่งง่ายและสั้น

พฤติกรรมเป้าหมาย: ผู้เรียนจะต้องกระทำกิจกรรมที่กำหนด เมื่อออกคำสั่งไป

ทักษะที่มีมาก่อน: นั่งนิ่งและมองหน้า

เกณฑ์: ทำได้ถูก ๙๐% ในแต่ละคำสั่งติดต่อกัน ๓ ช่วงการฝึก

การวัดผล:

บันทึกข้อมูลจากการฝึก การใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

 1. นั่งลง

 2. ลุกขึ้น

 3. มานี่

 4. หยิบเสื้อ

 5.  หยิบกล่องอาหาร

 6. ยกเก้าอี้มา

วิธีการ:

 1. ผู้สอนใช้คำสั่งดังกล่าวข้างต้นเช่น "นั่งลง" ผู้เรียนจะต้องตอบสนองอย่างถูกต้องเหมาะสม

 2.  ต่อมาใช้คำสั่งถัดต่อไปเรื่อยๆโดยผู้เรียนจะต้องตอบสนองอย่างถูกต้องเหมาะสมเรื่อยๆ

 3.  ใช้คำสั่งดังกล่าวทั้งหมดสลับกัน

 4. ขยายผลไปสู่ผู้สอนคนอื่นและในสถานที่อื่นที่ต่างออกไป

 5.  ใช้วิธีการเดียวกันตลอด ๖ คำสั่ง ซ้ำแล้วซ้ำอีก

เทคนิคการแนะ:

 1. แนะทางกายอย่างเต็มที่-จับผู้เรียนให้ทำตามคำสั่งทุกขั้นตอน

 2. แนะทางกายเป็นบางส่วน-จับมือให้ทำเป็นบางส่วน

 3. ถอนการแนะ-ใช้ทำท่าทางให้ดู

 4. ไม่มีการแนะเลย ผู้สอนใช้แต่คำสั่งแล้วผู้เรียนทำได้ด้วยตัวเองโดยไม่มีการแนะ

บันทึก: สำหรับคำสั่งว่า "หยิบเสื้อมา"   "เอากล่องอาหารมา"  และ "เอาเก้าอี้มา"  ผู้สอนจะต้องชี้ชัดถึงสิ่งของนั้นๆ โดยไม่มีสิ่งอื่นเข้ามาปะปนหรือแทรกอยู่ใกล้ๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าจะให้หยิบเสื้อของผู้เรียนจะต้องมีเสื้อของเขาตัวเดียวเท่านั้นอยู่บนที่แขวน กล่องอาหารก็เช่นกัน จะต้องอยู่ในห้องแบบโดดๆ

 

Back to top1/Back to top

4

การเลียนแบบกล้ามเนื้อมัดใหญ่

พฤติกรรมเป้าหมาย: ทำกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนดูและผู้เรียนเลียนแบบตาม โดยใช้คำสั่งว่า "ทำอย่างนี้"

ทักษะที่มีมาก่อน:

 1. พร้อมเรียน

 2. หยิบจับสิ่งของเป็น

 3. ผ่านแผนการสอนการใช้คำสั่งง่ายและสั้นมาแล้ว

เกณฑ์: ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอย่างน้อย ๙๐% จากการฝึกสามช่วงการฝึกติดต่อกัน

การวัดผล: ดูจากบันทึกผลข้อมูลการฝึกที่บันทึกไว้

วิธีการ:

 1. ผู้สอนใช้คำสั่ง "ทำอย่างนี้" ผู้เรียนทำตามได้

 2. ใช้คำสั่งเดิมแต่ใช้กิจกรรมที่ต่างออกไป

 3. ทำกิจกรรมที่หนึ่งและสองสลับกันไป

 4. ทำกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น

 5. ขยายผลไปสู่ผู้สอนคนอื่นและสถานการณ์อื่น

เทคนิคการแนะ:

 1. แนะทางกายอย่างเต็มที่ จับให้ทำ

 2. แนะทางกายเป็นบางส่วน จับให้ทำเฉพาะตอนเริ่มต้นแล้วปล่อยให้ผู้เรียนทำต่อเองจนจบ

 3. ถอนการแนะ แสดงท่าให้ดู

 4. ไม่มีการแนะเลย

กิจกรรมการที่ขอเสนอแนะสำหรับการการเลียนแบบกล้ามเนื้อมัดใหญ่:

 1.  ตบมือ

 2.  แตะศีรษะ

 3.  ลุกขึ้น

 4.  นั่งลง

 5.  แตะนิ้วเท้า

 6.  ยกแขน

 7.  แตะเข่า

 8.  หมุนตัว

 9.  แตะไหล่

 10. แตะศอก

 11.  เท้าชิดกัน

Back to top1/Back to top

top2

ทักษะก่อนเรียน

เมื่อผู้เรียนมีทักษะพร้อมเรียนแล้ว ต่อไปจะก้าวไปสู่ทักษะก่อนเรียน ทักษะก่อนเรียนจะนำไปสู่ทักษะการเรียนในแขนงต่างๆ

ทักษะก่อนเรียน จะสามารถเรียนรู้ได้โดยง่าย ถ้าผู้เรียนไม่มีความพิการ แต่สำหรับผู้เรียนที่มีกลุ่มอาการออทิสซึ่ม จะมีความยากลำบาก ในการรวมศูนย์ความสนใจต่อการเรียน และไม่มีความเข้าใจซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ต่อการเรียนรู้เรื่องหนึ่ง ๆ ดังนั้นทักษะการเลียนแบบ การจับคู่ และการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างเป็นระบบจะต้องได้รับการสอนเป็นอย่างดี

ผู้สอนจะต้องเอา แผนภูมิ ที่เกี่ยวกับลำดับทักษะการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้มาเป็นสิ่งอ้างอิงตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากล้ามเนื้อลูกตาและการจับคู่สิ่งต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน และต่อทักษะก่อนงานอาชีพ การเรียนแบบกล้ามเนื้อมัดเล็ก และการคัดลายมือ ที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรนี้ ก็มีส่วนช่วยอยู่ไม่น้อย

สารบัญ

 1. การหยิบจับสิ่งของ

 2. การพัฒนากล้ามเนื้อลูกตา

 3. พัฒนาการทำงานประสานกัน ระหว่างร่างกายซีกซ้ายและซีกขวา

 4. การกวาดสายตา 1

 5. การแยกแยะความรู้สึกสัมผัสต่าง ๆ

 6. กิจกรรมที่ทำให้ รู้ตำแหน่งแห่งที่ของร่างกาย

 7. การวางแผนการใช้กล้ามเนื้อ

 8. การกวาดสายตา 2

 9. การเลียนแบบเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็ก

 10. การจับคู่รูปร่าง ขนาดและสี 1

 11. การจับคู่รูปร่าง ขนาดและสี 2

 12. การจับคู่อักษรและตัวเลข

 13. การคัดลายมือ

 

Back to top2/Back to top1/Back to top

1

การหยิบจับสิ่งของ

พฤติกรรมเป้าหมาย: เมื่อบอกถึงสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้เรียนสามารถหยิบจับได้อย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า 3 วินาที

ทักษะที่มีมาก่อน:

 1. ผ่านการฝึกทักษะพร้อมเรียนมาแล้ว

 2. มองวัตถุสิ่งของที่ต้องการ

 3.  ผ่านแผนการสอน เลียนแบบการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมาแล้ว

เกณฑ์: หยิบจับสิ่งของที่กำหนดถูกต้อง อย่างน้อย 5 ชนิด จากที่กำหนดให้ 10 ชนิด เป็นเวลาติดต่อกัน 2 วัน

การวัดผล: ข้อมูลจากการฝึกสอน

วิธีการ:

 1. ผู้เรียนและผู้สอน ต่างมีสิ่งของอย่างเดียวกันอยู่ตรงหน้า ผู้เรียนใช้คำสั่ง "ทำอย่างนี้" ให้ผู้เรียนทำเลียนแบบ

 2.  ผู้สอนยื่นสิ่งของให้ผู้เรียน ผู้สอนหยิบจับสิ่งของสิ่งเดียวกัน ใช้คำสั่ง "ทำอย่างนี้" ให้ผู้เรียนทำตาม

 3.  ผู้สอนยื่นสิ่งของให้ผู้เรียน ผู้เรียนหยิบจับสิ่งของเองอย่างถูกต้อง

เทคนิคการแนะ:

 1. แนะทางกายอย่างเต็มที่ จับมือทำ

 2. แนะทางกายเป็นบางส่วน จับมือทำเฉพาะตอนเริ่ม

 3. ถอนการแนะ ไม่มีการแนะ

 4. ไม่มีการแนะเลย

สิ่งของที่ควรนำมาใช้: บล็อก ถ้วย แก้ว แปรง หนังสือรูปภาพ รถเด็กเล่น ลูกบอล กล่องกระดาษ ของเล่นประเภทต่าง ๆ เครื่องดนตรี ฯลฯ

ข้อพึงสังเกต: ควรให้นักเรียนจัดการกับสิ่งของต่าง ๆ ในเวลาเดียวกัน สิ่งของที่เลือกใช้ ควรให้ตรงกับความชอบและความสามารถทางด้านกล้ามเนื้อของผู้เรียน

เกณฑ์ที่บ่งถึงความล้มเหลว - ผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ เมื่อผ่านไป 10 คาบเรียน

 

Back to top2/Back to top1/Back to top

2

การพัฒนากล้ามเนื้อตา

พฤติกรรมเป้าหมาย:

 1. พัฒนาให้ร่างกายซ้ายขวาทำงานประสานกัน

 2. พัฒนาการกวาดสายตา

 3. พัฒนาการแยกแยะความรู้สึกสัมผัสต่าง ๆ

 4. พัฒนาการรับรู้ตำแหน่งแห่งที่ของร่างกาย

ทักษะที่จะพัฒนา: การคัดลายมือตามแนวเส้นประ

ทักษะที่มีมาก่อนที่จะฝึกทักษะนี้

 1. นั่งนิ่ง

 2. มองหน้า

 3. เลียนแบบการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้

เทคนิคการแนะ:

 1. ผู้เรียนจะต้องมีสมาธิตลอดการฝึก ด้วยคำสั่งต่าง ๆ

 2. กิจกรรมที่ทำ จะไม่คำนึงถึงว่า ผู้เรียนถนัดซ้ายหรือขวา แต่ต้องระลึกเสมอว่า ผู้เรียน ต้องทำข้างที่ถนัดได้ดีกว่าข้างที่ไม่ถนัด

 3. การแนะ

 1. แนะทุกขั้นตอน

 2. แนะเป็นบางส่วน

 3. แนะด้วยท่าทาง

 4. ไม่มีการแนะเลย

 

 1. ตาจะต้องมองงานที่ทำเสมอ โดยใช้คำสั่ง "มอง" ถ้าไม่ได้ ให้เคาะที่โต๊ะ หรือสิ่งของที่ให้ทำ ถ้ายังทำไม่ได้อีก ให้จับมือทำ

 2. การบันทึกข้อมูล: บันทึกความก้าวหน้าของกล้ามเนื้อมัดเล็ก กับความสัมพันธ์ทางกิจกรรมที่ต้องใช้สายตาและมือ

 

Back to top2/Back to top1/Back to top

3

พัฒนาอวัยวะร่างกายซ้ายขวาทำงานประสานกัน

ข้อควรสังเกต:

 1. ผู้เรียนนั่งต่อหน้างานที่จะทำ

 2. ผู้เรียนนั่งไขว้มือไปด้านตรงกันข้าม

 3. คุณภาพงานอาจลดลง ถ้าไขว้มือทำงาน

 4. หางานที่ทำโดยการไขว้มือ

กระดานไม้หรือกระดาษแข็งเจาะเป็นรู

 1. หาไม้หรือกระดาษแข็ง ขนาด 12" x 18" เจาะรูห่างจากขอบด้านละ 1" วางไม้กระดานตรงหน้าผู้เรียน

 2. ใช้เชือกผูกรองเท้า ร้อยตามรู เริ่มจาก รูบนซ้าย มือขวาจับปลายเชือก สอดเชือกเข้าใต้รูบนซ้าย มือซ้ายดึงเชือกขึ้นจากรูบนซ้าย แล้วนำเชือกมาสอดเข้ารูที่ 2 จากบนทางด้านขวา ใช้มือขวาดึงเชือก แล้วนำไปสอดเข้าใต้รูถัดไปของแถวซ้าย ทำต่อไปเรื่อยจนหมดแถว ซึ่งเหมือนการเชือกรองเท้า

 3. ต่อเนื่องจากกระบวนการข้างต้น ใช้มือซ้ายสอดอีกปลายใต้รูขวาบน มือขวาดึงเชือกขึ้น ทำต่อไปจนหมดแถว

 [ทำภาพประกอบหาย]

 

การจัดเรียงสิ่งของ:

 1. จัดหาถาดมาหนึ่งถาด วางต่อหน้าผู้เรียน

 2. มือขวาหยิบของที่เหมือนกัน มาจัดเรียงตามแนวดิ่ง ทางด้านซ้ายของถาด

 3. มือซ้ายหยิบของที่เหมือนกัน มาจัดเรียงตามแนวดิ่ง ทางด้านขวาของถาด

มื้ออาหารกับการสร้างเสริมพฤติกรรม:

 1. วางแก้วน้ำไว้ซ้ายมือ ถ้าผู้เรียนถนัดขวา แล้วให้ยกน้ำขึ้นดื่มด้วยมือข้างที่ถนัด

 2. วางแก้วน้ำไว้ขวามือ ถ้าผู้เรียนถนัดซ้าย แล้วให้ยกน้ำขึ้นดื่มด้วยมือข้างที่ถนัด

 3. ทำลักษณะนี้ กับกิจกรรมอื่น ๆ

Back to top2/Back to top1/Back to top

4

การกวาดสายตา  1

ข้อพึงสังเกต:

 1. กิจกรรมนี้สำคัญมาก ห้ามยกเลิก หรือเว้นข้าม เพราะมีความสำคัญต่อการฝึกทักษะการเขียนและการอ่าน

 2. ต้องแน่ใจว่าผู้เรียนกวาดสายตา ไม่ใช่แกว่งไปทั้งหัว

 3. ผู้เรียนจะต้องมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ไม่คลาดสายตา  ตาต้องไม่กระตุกไปมา และต้องไม่เป็นการจ้องมอง

 

อาหาร สิ่งของที่ชอบ และเครื่องดนตรี:

 1. เลือกสิ่งของหรือขนมที่ผู้เรียนชอบที่สุด

 2. ผู้เรียนนั่งประจำโต๊ะเรียน วางกล่องอะไรก็ได้ สูงระดับสายตา ห่าง 18" - 24" วางแผ่นกระดานบนกล่อง ยาวประมาณลานสายตาผู้เรียน

 3. เลื่อนสิ่งของหรือขนม จากปลายด้านหนึ่ง ไปยังปลายอีกด้านหนึ่งของกระดาน ให้ผู้เรียนกวาดสายตามองตาม โดยศีรษะไม่เคลื่อนที่

 

การวาดรูปทรงต่าง ๆ:

 1. สร้างภาพเส้นประรูปทรงต่าง ๆ ขนาดใหญ่พอสมควร

 2. ผู้เรียนใช้ดินสอสีขีดต่อแนวเส้นประ

 

Back to top2/Back to top1/Back to top

5

โปรแกรมแยกแยะความรู้สึกสัมผัสต่าง ๆ

หาสิ่งของในทราย

 1. หาของที่นักเรียนชอบในกองทราย หรือถังทราย เช่น ห่อของเล่น ขนม หมากฝรั่ง

 2. ซ่อนของไว้ในถังทราย

 3. ผู้เรียนควานหาของในถังทราย

จับคู่ของที่เหมือนกัน

 1. จัดเรียงสิ่งของไว้บนโต๊ะ เช่น ของเล่น สีเทียน ลูกบอล ลูกหิน ถั่ว ตะปู สำลีปั้นกลม ช้อน ลูกปัด ฯลฯ

 2. วางของที่เหมือนกันกับที่อยู่ในถุง

 3. ชี้ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่บนโต๊ะแล้วให้เอาของที่เหมือนกันจากในถุงมาวางคู่กัน โดยใช้คำสั่งว่า "วางที่เหมือนกัน"

 4. ผู้เรียนหยิบของจากในถุงมาวางให้ถูกต้องตามคำสั่งในข้อ 3

 5. ระดับความยากควบคุมโดยความเหมือนของวัตถุ สิ่งของซึ่งแตกต่างกันอย่างมากควรให้จับคู่กันอย่างน้อย 2 คู่ ส่วนของที่มีรูปร่างใกล้เคียงกันควรให้จับคู่อย่างน้อย 6 คู่

การรับรู้สัมผัสตามส่วนต่างของร่างกาย

 1. ปิดตาผู้เรียน

 2. แตะมือขวาของผู้เรียน แล้วใช้คำสั่ง "ทำอย่างนี้"

 3. ผู้เรียนเอามือซ้ายของตนเองมาแตะมือขวาของตนเอง

 4. ระดับความยากง่ายควบคุมโดยความรู้สึกสัมผัสที่ละเอียดตามนิ้วมือต่างๆ หรือตามแขนขา เช่น แตะที่นิ้วกลางมือซ้าย หรือใช้นิ้วจิ้มที่ขาแล้วให้ชี้จุดที่เฉพาะเจาะจงที่สุด

ตัวเลขและตัวหนังสือที่ทำด้วยกระดาษทราย

 1. ใช้ตัวเลขและตัวหนังสือที่ทำด้วยกระดาษทรายขนาดต่างๆ ใหญ่สุดประมาณ 6 นิ้ว เล็กสุดประมาณ 2 นิ้ว

 2. ปิดตานักเรียน แล้วใช้นิ้วสัมผัสตัวเลขตัวหนังสือที่กำหนดด้วยนิ้วชี้ ให้บอกว่าเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรอะไร

 3. เพิ่มความยากด้วยการให้คลำตัวเลขตัวอักษรในถาดทราย

ตัวเลขและตัวอักษรทำเป็นกล่อง

 1. ใช้ถาดลึก 1-2  นิ้ว บรรจุทรายเต็ม

 2. ให้ผู้สอนเขียนตัวหนังสือ หรือตัวเลข หรือรูปทรงต่างๆ บนพื้นทราย

 3. ให้ผู้เรียนวาดตามรอยที่ผู้สอนทำไว้

 4. เพิ่มความยากด้วยการให้ผู้เรียนเขียนตัวอักษร ตัวเลข หรือรูปทรงต่างๆ ในอีกถาดทรายหนึ่ง

เล่นดินเหนียวและแป้ง

ดินเหนียวแห้งช้าและเมื่อจะปั้นให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ จะต้องใช้แรงกายและฝีมือ ข้อเสียของดินเหนียวก็คือมันจะติดโต๊ะและทำความสะอาดยาก กระดานไม้อัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 12 นิ้วจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ จะต้องให้ผู้เรียนหยิบดินเหนียวออกจากกระดานรวมทั้งส่วนที่ติดด้วยทุกครั้งทั้งนี้ด้วยเหตุผล 2 ด้าน ด้านหนึ่งเพื่อความเรียบร้อย อีกด้านหนึ่งเพื่อรู้ตำแหน่งแห่งที่ของร่างกาย

 1. จับคู่

 1. ผู้เรียนจะต้องเปลี่ยนดินเหนียวจากก้อนกลมเป็นแบนและจากแบนเป็นกลม อาจจะใช้มือทั้งสอง หรือไม้กลมบดช่วย

 2. ปั้นดินเหนียวให้เป็นงู

 3. ปั้นดินเหนียวเป็นรูปเค้ก หรือปั้นเป็นลูกหินก็ดี ปั้นดินเหนียวเป็นรูปกลม ๆ โดยใช้มีดตัดเป็นแว่นๆ

 4. ปั้นดินเหนียวเป็นรูปแบน ๆ กลม ๆ แล้วใช้วัตถุปลายแหลมเขียนรูปลายเส้น ตัวหนังสือ ตัวเลขลงบนดินเหนียว

 5. ปั้นเป็นรูปจานรองแก้ว

 6. นำแป้งมาใส่น้ำแล้วปั้นเป็นเส้น ๆ

 

 1. ระบายสีและป้ายสีด้วยนิ้วมือ 

           ใช้นิ้วมือระบายสีต่างๆลงบนกระดาษวาดเขียน

           ใช้นิ้วมือระบายสีเป็นรูปต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้

           ใช้นิ้วมือจุ่มสีเขียนตัวอักษรและตัวเลขต่าง ๆ

Back to top2/Back to top1/Back to top

6

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการรับรู้ตำแหน่งแห่งที่

การสังเกต: กิจกรรมนี้รวมถึงกิจกรรมใดๆ ซึ่งต้องต้องการผลัก การดึง หรือการลาก การกระโดด การเพิ่มความสามารถในกิจกรรมการรับรู้ตำแหน่งแห่งที่ สามารถทำได้โดยให้นักเรียนใส่กำไลที่มีตุ้มน้ำหนักข้อมือขณะทำกิจกรรมเหล่านี้

การตอกวัตถุ

 1. ตอกลูกตะกั่วกลมๆ หรือกระดุมที่ทำด้วยโลหะจนมันแบนราบ

 2. ตอกดินเหนียวที่เป็นรูปทรงกลมให้แบนราบ

 3. ตอกรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ปิดด้วยยางหรือพรม

 4. ใช้มือทุบสิ่งของดังกล่าวข้างต้น อาจให้ใช้มือทุบโต๊ะหรือพื้นด้วยก็ได้

ระบายสีรูปทรงต่างๆ

 1. ใช้วัตถุที่มีรูปทรงหยาบเป็นคลื่นๆ เป็นปูดเป็นปม ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นด้านเรียบ

 2. ให้ผู้เรียนเอากระดาษปิดด้านที่ขรุขระแล้วระบายสีบนกระดาษนั้น

 3. การใช้รูปแบบอื่นๆ เช่นวาดรูปวงกลมหรือรูปเหลี่ยมต่างๆ

การผลัก การดึง การลาก และการถือวัตถุสิ่งของ

 1. ให้ผู้เรียนเปิดและปิดประตูห้องที่ใช้บ่อย

 2. ให้ผู้เรียนผลักและดึงหรือลากวัตถุสิ่งของที่มีน้ำหนัก เช่น เก้าอี้ไม้ โต๊ะ กล่องใส่สิ่งของ

 3. ให้นักเรียนถือหรือหิ้วหรือยกสิ่งของที่ไม่หนักเกินไปสำหรับเขา แต่ไม่ใช่เบาจนไม่ได้ใช้แรงเลย เช่น กล่องใส่ข้าว หนังสือหลายๆ เล่ม ยกเก้าอี้ หิ้วกระเป๋าหนังสือ เป็นต้น

ราวตากผ้าและไม้หนีบ

 1. ขึงราวตากผ้าพร้อมมีไม้หนีบ เตรียมกระดาษรูปร่างต่าง การ์ด เสื้อผ้า

 2. ให้ผู้เรียนนำวัตถุที่เตรียมไว้ไปหนีบกับราวตากผ้าด้วยไม้หนีบจนหมด

 3. ให้เก็บเอาวัตถุที่ตากเสร็จแล้วในข้อ 2 ออกมาและเก็บเข้าที่

Back to top2/Back to top1/Back to top

7

การวางแผนการใช้กล้ามเนื้อ

การจับคู่โดยใช้ไม้หนีบผ้า

วัสดุที่ใช้: ไม้อัดตัดเป็นรูปทรงต่างๆ เป็นคู่ๆ

 1. วางวัตถุที่มีรูปทรงเหมือนกันไว้คู่กัน

 2. ให้ผู้เรียนใช้ไม้หนีบผ้าคีบคู่ที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน

 3. เพิ่มความยากโดย

 1. เพิ่มจำนวนไม้หนีบผ้า

 2. เพิ่มรูปทรงที่แปลกออกไปอีก

 3. ทั้งเพิ่มรูปทรงและเพิ่มสีเข้าไปอีก

การร้อยกระดุม

วัสดุที่ใช้: ไม้แขวนเสื้อเอามาบิดใหม่เป็นรูปเลข 8 ร้อยกระดุมเข้ากับไม้แขวนเสื้อด้วยลวด หรือเอ็นพลาสติก หรือเข็มกลัด

 1. ให้ผู้เรียนลากกระดุมไปตามแนวไม้แขวนเสื้อที่เราบิดไว้ หลายๆ รอบ จนผู้เรียนทำได้คล่อง

การทำลวดหงิกงอเป็นรูปทรงต่างๆ

วัสดุที่ใช้นำลวดขนาดใหญ่พอประมาณออกแบบดัดเป็นรูปทรงต่างๆ หลายๆแบบ แล้วนำเชือกผูกรูปทรงเหล่านี้ติดกับไม้คทา

 1. ผู้เรียนลากคทาตามแนวลวด

 2. จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนลากไม้คทาไปตามรูปทรงต่างๆ

การร้อยลูกปัด

วัสดุที่ใช้:ลูกปัดรูปทรงต่างๆ ที่ร้อยติดกันจนแน่นแล้ว

 1. หากล่องเจาะลูกที่มีขนาดเท่ากับลูกปัด ให้ผู้เรียนสอดสายลูกปัดโดยการบิดลงไปเหมือนไขตะปูควง

 2. เพิ่มความยากด้วยการเพิ่มกล่องที่มีรูขนาดต่างๆ และลูกปัดร้อยแล้วที่มีขนาดต่างๆ การทำเช่นนี้เพื่อฝึกให้ผู้เรียนตัดสินใจว่าจะใช้ลูกปัดขนาดไหนจึงจะเข้ากับขนาดรูแต่ละรูของกล่อง

การเรียงวงแหวนและบล็อก

วัสดุที่ใช้:วงแหวนและบล็อกขนาดต่างๆ กันเป็นชุดๆ

 1. ให้ผู้เรียนนำวงแหวนหรือบล็อกมาเรียงซ้อนกันตามขนาดที่เท่ากัน

 2. เพิ่มความยากด้วยการเพิ่มจำนวน เพราะเมื่อเรียงสูงขึ้นก็จะต้องมีการวางแผน ไม่เช่นนั้นวงแหวนหรือบล็อกที่เรียงสูงขึ้นไปอาจจะพังครืนลงมาได้ เช่น ให้เรียงบล็อกเป็นรูปหอคอย การเรียงเช่นนี้จะต้องมีการวางแผนการใช้กล้ามเนื้อ

การเล่นเรียงรูปทรงต่างๆบนกระดาน

วัสดุที่ใช้: กระดานไม้ หมากเก็บ และบล็อก จัดไว้ทั้งหมดสองชุด

 1. ให้เรียงหมากเก็บเป็นรูปทรงต่างๆ ตามแต่จะออกแบบ เพิ่มความยากโดยการเพิ่มจำนวนหมากเก็บและให้เรียงรูปทรงที่ยากขึ้น

 2. ใช้บล็อกทำเช่นเดียวกับหมากเก็บเรียงเป็นรูปทรงต่างๆ ตามแต่จะออกแบบ เพิ่มความยากโดยการเพิ่มจำนวนบล็อก และออกแบบรูปทรงให้ซับซ้อนขึ้น

การร้อย

วัสดุที่ใช้:แท่งเสายึดติดแน่นบนไม้กระดาน ลูกปัดเจาะรูขนาดและสีต่างๆ เชือกหรือด้ายขนาดใหญ่

 1. ฝึกร้อยของกับเสา เรียงที่เหมือนกันสวมลงตามเสาต่างๆ เพิ่มความยากโดยการให้เรียงสลับขนาดและสีต่างๆกันให้เหมือนกันทุกเสา

 2. การร้อยลูกปัดกับเชือก เริ่มจากเรียงที่เหมือนกัน จากนั้นเพิ่มความยากโดยเรียงสลับสีสลับทรงแล้วแต่จะออกแบบ อาจเพิ่มความยากขึ้นไปอีกโดยเพิ่มความยาวของเชือกและปริมาณลูกปัด

กิจกรรมวาดรูป

 1. ใช้กระดานดำหรือกระดาษวาดเขียนขนาดใหญ่ วาดรูปต่อไปนี้

 1. รูปกลมขนาดใหญ่

 2. รูปเลข 8 ขนาดใหญ่

 3. วาดรูปคลื่น

 4. ต่อเส้นประ

 5. การลอกตามแบบ: นำกระดาษบางวางไว้บนรูปที่ต้องการจะลอก แล้วให้ผู้เรียนใช้สีเทียนลอกตามแบบที่กระดาษบางวางทาบอยู่

การติดและแกะกระดุม การผูกและแก้เชือก การติดและแกะกระดุมแป๊ะ การรูดซิปเปิดและปิด

วัสดุที่ใช้:แผ่นกระดานที่จะใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กระดานที่ใช้ฝึกติดและแกะกระดุม กระดุมควรจะมีหลายขนาด กระดานที่ใช้ผูกเชือก เชือกควรจะมีหลายขนาด กระดานที่ใช้ฝึกติดและแกะกระดุมแป๊ะ กระดุมแป๊ะควรจะมีขนาดต่างๆ กระดานที่ใช้ฝึกรูดซิปเปิดและปิด ซิปควรจะมีขนาดความยาวและความกว้างขนาดต่างๆ

"ตุ๊กตาแต่งตัว" ตุ๊กตาที่ใช้แต่งตัวได้ ทั้งถอดและใส่เสื้อผ้า และมีการผูกเชือกรองเท้า รูดซิปเสื้อผ้า ฯลฯ

 1. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามกระดานฝึก

 2. ผู้เรียนแต่งตัวให้ตุ๊กตา

การเล่นของเล่น

วัสดุที่ใช้:

 1. คอกสัตว์ของเล่น

 2. กล่องของเล่น

 3. ของเล่นที่สนับสนุนพัฒนาการระยะเริ่มต้น

 4. ทัปเปอร์แวร์ที่เป็นชั้นๆ รูปทรงต่างๆ

 5. กล่องของเล่นที่ใส่เรียงขนาดจากใหญ่ไปเล็กได้เป็นลำดับ

 6. การเรียงหมากเก็บหรือลูกปัดตามรูปร่าง ขนาด สี

(หลังจากผ่านการฝึกเล่นของเล่นแล้ว อาจพาไปร้านขายของเล่น แล้วให้ผู้เรียนเลือกของเล่นเอง)

การเล่นน้ำ

วัสดุที่ใช้: อ่างล้างหน้าหรืออ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ ของเล่น( กรวย โอ่งพลาสติก ตะแกรง ปืนฉีดน้ำ ขวดพลาสติก ฟองน้ำ ถ้วยตวง ช้อน มีดหั่นเนื้อเด็กเล่น หรือของเล่นอื่นๆ ที่ลอยน้ำได้

 1. ในขั้นแรกสาธิตให้ผู้เรียนดูว่าจะเล่นของเล่นเหล่านั้นอย่างไร

 2. หลังจากนั้นจับมือให้เขาเล่น

 3. เมื่อเล่นเป็นแล้วก็ปล่อยให้ผู้เรียนเล่นได้ตามลำพัง

 

Back to top2/Back to top1/Back to top

8

แผนการสอนการกวาดสายตา 2

พฤติกรรมเป้าหมาย: ผู้เรียนสามารถกวาดสายตาจากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง

ทักษะที่มีมาก่อน:

 1. นั่งนิ่ง

 2. ตามองคนและสิ่งของที่ต้องการให้มองให้

เกณฑ์: ทำถูกต้อง 90% เป็นเวลาสองวันติดต่อกัน

การวัดผล: ดูข้อมูลจากการฝึกและการสอน

วิธีการ:

 1. ให้ผู้เรียนมองตามดวงไฟเลื่อนจากซ้ายไปขวา โดยดวงไฟห่างจากหน้า 5 นิ้วโดยหน้าและศีรษะไม่แกว่งตาม (=หน้าและศีรษะนิ่งกลอกแต่ลูกนัยน์ตาจากซ้ายไปขวา-ผู้แปล)

 2. ให้ผู้เรียนมองตามดวงไฟเลื่อนจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน โดยดวงไฟห่างจากหน้า 5 นิ้วโดยหน้าและศีรษะไม่แกว่งตาม (=หน้าและศีรษะนิ่งกลอกแต่ลูกนัยน์ตาจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน-ผู้แปล)

 3. ให้ผู้เรียนมองตามดวงไฟเลื่อนจากซ้ายไปขวา โดยดวงไฟห่างจากหน้า 10 - 12 นิ้วโดยหน้าและศีรษะไม่แกว่งตาม (=หน้าและศีรษะนิ่งกลอกแต่ลูกนัยน์ตาจากซ้ายไปขวา-ผู้แปล)

 4. ให้ผู้เรียนมองตามดวงไฟเลื่อนจากบนลงล่างและล่างขึ้นบน โดยดวงไฟห่างจากหน้า 10 - 12 นิ้วโดยหน้าและศีรษะไม่แกว่งตาม (=หน้าและศีรษะนิ่งกลอกแต่ลูกนัยน์ตาจากบนลงล่างและล่างขึ้นบน-ผู้แปล)

 5. ทำ 1 - 4 แต่ใช้ขนมหรือสิ่งของที่ผู้เรียนชอบแทนดวงไฟ

 6. ทำ 1 - 4 โดยใช้อะไรก็ได้

เทคนิคการแนะ:

 1. แนะทางกายอย่างเต็มที่ จับศีรษะของผู้เรียนให้อยู่กับที่ให้ผู้เรียนกลอกสายมองตามวัตถุ

 2. แนะทางกายเป็นบางส่วน 

 3. ถอนการแนะ 

 4. ไม่มีการแนะเลย

 

Back to top2/Back to top1/Back to top

9

การเลียนแบบการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็ก

พฤติกรรมเป้าหมาย: ทำตามแบบให้ดูแล้วให้ผู้เรียนทำตาม ใช้คำสั่ง "ทำอย่างนี้"

ทักษะที่มีมาก่อน:

 1. ผ่านการฝึกทักษะพร้อมเรียนมาแล้ว

 2. รู้จักตอบสนองต่อคำสั่ง ง่ายและสั้น

 3. ผ่านแผนการสอนการเลียนแบบกล้ามเนื้อมัดใหญ่มาแล้ว

เกณฑ์: ทำได้ถูกต้อง 90% ติดต่อกันสามคาปการฝึก

การวัดผล: จากข้อมูลการสอน

วิธีการ:

 1. ผู้สอนใช้คำสั่งทำอย่างนี้แล้วทำแบบท่าทางให้ดู ผู้เรียนทำตามแบบ

 2. ใช้คำสั่งเดิมแต่การเคลื่อนไหวใหม่อีกแบบ

 3. ให้ทำ ในข้อ 1 และ 2 สลับกัน

 4. เพิ่มรูปแบบการเคลื่อนไหวใหม่ๆเข้าไปอีก แล้วทำสลับกันไป-มา

 5. เปลี่ยนไปทำ 1 - 4  กับสถานที่อื่นๆและกับผู้สอนคนอื่นๆ

เทคนิคการแนะ:

 1. แนะทางกายอย่างเต็มที่ จับมือทำ

 2. แนะทางกายเป็นบางส่วน

 3. ถอนการแนะ

 4. ไม่มีการแนะเลย ใช้แต่คำสั่ง

การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ขอแนะนำ

 1. หยิบของเล็กๆ

 2. วางของสิ่งหนึ่งบนอีกสิ่งหนึ่ง

 3. วางของสิ่งหนึ่งเข้าไปในของอีกสิ่งหนึ่ง

 4. ใช้ปากคีบจับดินสอหรือสีเทียนขึ้นมา

 5. เอาปากคีบ คีบลูกปัดแล้วร้อยใส่เชือกหรือเอ็น

 6. ร้อยลูกปัดที่มีขนาดเล็กกว่าที่เคยฝึกมา

 7. ร้อยเชือกลงไปในรูลูกปัด

 8. จับภาชนะที่ใช้ในการดื่มในการรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง

 

Back to top2/Back to top1/Back to top

10

การจับคู่ (รูปร่าง ขนาด และสี) 1

พฤติกรรมเป้าหมาย: ภายใน 3 วินาที ด้วยคำสั่ง "วางที่เหมือนกัน" ผู้เรียนสามารถวางที่เหมือนกันได้ถูกต้องทั้งตามรูปร่าง ขนาดและสี

ทักษะที่มีมาก่อน:

 1. มองหน้า
 2. นั่งเรียบร้อย

เกณฑ์: ถูกต้อง 90% ติดต่อกัน 3 วัน

การวัดผล: จากการสอนและการฝึก

วิธีการ:

 1. ผู้สอนวางสิ่งเร้าที่มีรูปทรงหนึ่งบนโต๊ะต่อหน้าผู้เรียนโดยไม่มีสิ่งอื่นที่ทำให้ผู้เรียนวอกแวกอยู่บนโต๊ะเลย ผู้สอนนำสิ่งที่มีรูปร่างเหมือนสิ่งเร้านั้นยื่นให้ผู้เรียนแล้วใช้คำสั่ง "วางที่เหมือนกัน" ผู้เรียนทำได้อย่างถูกต้อง
 2. ใช้คำสั่งเดิมวัตถุเดิม แต่เพิ่มวัตถุที่มีรูปร่างต่างออกไปวางต่อจากวัตถุเดิม
 3. ใช้คำสั่งเดิมวัตถุเดิม แต่เพิ่มวัตถุที่มีรูปร่างต่างออกไปเพิ่มอีกชิ้น
 1. ทำซ้ำ 1 - 3 แต่มีรูปทรงเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีกชิ้น

 2. ใช้คำสั่งเดิมแต่สลับจับคู่วัตถุเป้าหมาย

 3. ทำซ้ำ 1 - 3 แต่เพิ่มรูปทรงใหม่เป็นรูปทรงที่ 3

 4. ทำซ้ำ 3 รูปทรงสลับกันไป-มา

 5. ทำซ้ำ 1-3 แต่รูปทรงที่ 4 เข้าไป

 6. ทำสลับกันไปมาระหว่างรูปทรงต่างๆ ที่ได้ฝึกสอนไปแล้ว

 7. ทำเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนวัสดุใหม่และผู้สอนคนใหม่

 8. ทำซ้ำ 1 - 9 แต่ให้ "วางที่เหมือนกัน" โดยขนาด

 9. ทำซ้ำ 1 - 9 แต่ให้ "วางที่เหมือนกัน" โดยสี

เทคนิคการแนะ:

 1. แนะทางกายอย่างเต็มที่ จับมือทำทั้งหมด

 2. แนะทางกายเป็นบางส่วน จับมือจำตอนเริ่มต้น

 3. ถอนการแนะ ชี้แล้วสั่ง

 4. ไม่มีการแนะเลย-ใช้แต่คำสั่ง

วัสดุที่ใช้:

 1. รูปร่าง-วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน บล็อกขนาด 3 นิ้ว ทั้งหมดอย่างละ 2 ชิ้น และต้องสีเดียวกันหมด

 2. ขนาด-วงกลมขนาดสองสี่และหกนิ้วอย่างละคู่ และต้องสีเดียวกันหมด

 3. แถบกระดาษยาวหนึ่งสองและห้านิ้วอย่างละคู่ และต้องสีเดียวกันหมด

 4. สี่เหลี่ยมขนาดสองสี่และหกนิ้วอย่างละคู่ และต้องสีเดียวกันหมด

 5. สี-สี่เหลี่ยมจัตุรัส 3 x 3 นิ้ว ใช้สีแดง น้ำเงิน เขียว เหลือง ดำ และน้ำตาล

Back to top2/Back to top1/Back to top

11 

การจับคู่ (รูปร่าง,ขนาด, สี) 2

พฤติกรรมเป้าหมาย: หลังจากออกคำสั่ง "วางที่เหมือนกัน" นักเรียนสามารถทำได้ภายใน 3 วินาที

ทักษะที่มีมาก่อน:

 1. นั่งนิ่งมองหน้า

 2. นั่งเรียบร้อย

เกณฑ์: ทำถูกต้อง 90% ติดต่อกัน 3 วัน

การวัดผล: จากการฝึกและสอน

วิธีการ:

 1. จัดโต๊ะไม่ให้มีสิ่งดึงดูดใจเลย วางรูปร่างสิ่งของต่อหน้าผู้เรียนจากนั้นนำสิ่งที่มีรูปร่างเหมือนกันวางไว้ใกล้ผู้เรียนแล้วใช้คำสั่ง "วางที่เหมือนกัน"

 2. เริ่มตามขั้นตอนแรกแต่เพิ่มตัวที่มีรูปร่างต่างออกไปเหมือนกัน

 3. เริ่มตามขั้นตอนแรก วางสิ่งที่ไม่เหมือนกันเพิ่มไปอีกสองชิ้น

 4. ขั้นตอน 1 - 3 ด้วยสิ่งของรูปร่างที่สอง

 5. ทำสลับไปมาระหว่างสองรูปร่าง

 6. เริ่มขั้นตอนตั้งแต่ 1 - 5 แต่เปลี่ยนเป็นรูปร่างที่ 3 และ ที่ 4

 7. ทำสลับไปมาระหว่างรูปร่างต่าง ๆ

 8. ทำตามขั้นตอนขั้นต้นทั้งหมดแต่ใช้ขนาดที่แตกต่างกัน

 9. ทำตามขั้นตอนขั้นต้นทั้งหมดแต่ใช้สีที่แตกต่างกัน

Back to top2/Back to top1/Back to top

12

จับคู่ (อักษรและตัวเลข)

พฤติกรรมเป้าหมาย: ภายใต้คำสั่ง วางที่เหมือนกัน(ตัวหนังสือและตัวเลข) นักเรียนสามารถวางได้ถูกต้อง

ทักษะที่มีมาก่อน:

 1. นั่งนิ่งมองหน้า

 2. นั่งเรียบร้อย

 3. จับคู่ (ขนาด รูปร่าง สี)

เกณฑ์: ทำถูกต้อง 90% 3 วันติดต่อกัน

การวัดผล: จากการฝึกและสอน

วิธีการ:

 1. จัดโต๊ะโดยไม่มีสิ่งกวนใจ วางตัวเลข 1 ต่อหน้าผู้เรียน จากนั้น วางตัวเลขที่เหมือนกันไว้ใกล้ผู้เรียน ใช้คำสั่งวางที่เหมือนกัน

 2. ทำตามขั้นตอนที่ 1 วางตัวเลขที่ต่างกัน 1 ตัว

 3. ทำตามขั้นตอนที่ 1 แล้ววางตัวเลขที่แตกต่างกันออกไป 2 ตัว

 4. เปลี่ยนเป็นตัวเลขอื่น ๆ สลับกันไป พร้อมกับเปลี่ยนไปเรียนกับผู้สอนคนอื่น ๆ

 5. ทำตามขั้นตอนที่ 1 - 4 แต่ใช้เป็นตัวหนังสือ

เทคนิคการแนะ:

 1. แนะทางกายอย่างเต็มที่ จับมือนักเรียนวางอยู่เหนือคำตอบที่ถูกต้อง

 2. แนะทางกายเป็นบางส่วน จับมือนักเรียนชี้ไปที่ตัวเลขตัวอักษรหรือสิ่งที่ถูกต้อง

 3. ถอนการแนะ ครูชี้ไปยังคำตอบที่ถูกต้อง

 4. ไม่มีการแนะเลย

วัสดุที่ใช้: ใช้อักษรและตัวเลขที่หลากหลายวางบนโต๊ะ

Back to top2/Back to top1/Back to top

13

การคัดลายมือ

พฤติกรรมเป้าหมาย: ภายใต้คำสั่ง "ทำอย่างนี้ผู้เรียนสามารถลากเส้นขีดแบบต่าง ๆ ได้

ทักษะที่มีมาก่อน:

 1. ผ่านทักษะพร้อมเรียนมาแล้ว

 2. ผ่านการฝึกและสอน การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กมาแล้ว

 3. ผ่านการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กที่จะสามารถจับดินสอได้อย่างถูกต้อง

เกณฑ์: ทำถูกต้อง 90% ใน 3 วัน

การวัดผล: จากข้อมูลการสอนและการฝึก

วิธีการ:

 1. ผู้เรียนขีดเส้นต่าง ๆ ตามแบบ

 2. ผู้เรียนขีดเส้นตามแนวนอน

 3. ผู้เรียนขีดเส้นตามแนวตั้ง

 4. ผู้เรียนขีดเส้นตามแนวนอนและแนวตั้งสลับกันไป

 5. ผู้เรียนขีดเส้นไปมา

 6. ผู้เรียนทำตามขั้นตอนที่ 2, 3 และ 5 สลับไปมา

 7. ผู้เรียนเขียนตามตัว "T"

 8. ผู้เรียนทำตามขั้นตอนที่ 2, 3 และ 5

 9. ผู้เรียนเขียนตัว "L"

 10. ผู้เรียนทำตามขั้นตอนที่ 2, 3, 5, 7 และ 9

 11. ผู้เรียนเขียนตัว "X"

 12. ผู้เรียนทำตาม 2, 3, 5, 7, 9 และ 11

 13. ผู้เรียนเขียนตัว "O"

 14. ผู้เรียนทำตามขั้นตอนที่ 2, 3, 5, 7, 9, 11 และ 13

 15. เพิ่มจำนวนตัวอักษรและตัวเลขขึ้นไปเรื่อย ๆ

 16. อาจให้แบบฝึกคัดลายมือโดยการต่อเส้นประ

เทคนิคการแนะ:

 1. แนะทางกายอย่างเต็มที่ ผู้สอนจับมือผู้เรียนเขียนอักษรและตัวเลขต่าง ๆ 

 2. แนะทางกายเป็นบางส่วน ผู้สอนจับมือผู้เรียนเขียนอักษรและตัวเลขที่กำหนดตอนเริ่มต้นเท่านั้น

 3. ถอนการแนะ ผู้สอนชี้ที่ตัวอักษรที่จะให้ผู้เรียนเขียนเลียนแบบ

 4. ไม่มีการแนะเลย

  Back to top2/Back to top1/Back to top

 

 

 

 

main menu /What's new-update