ตัวโครงการ:

ชื่อโครงการ    การปลูกพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีวบำบัดและปูพื้นฐานการงานอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติกและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 1

หน่วยงาน/องค์กรที่รับผิดชอบ       สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น

 

1.หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 2540  รวมทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2551  ได้กล่าวถึงสิทธิคนพิการที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  การศึกษา  การอาชีพและสังคมอื่นๆ โดยเท่าเทียมกันและเสมอภาคในฐานะมนุษย์คนหนึ่งของสังคม  ออทิสติกเป็นคนพิการอีกกลุ่มหนึ่ง  ที่รัฐและสังคมควรให้ความสนใจและเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด  โดยมีระบบการดูแลที่สอดคล้องกับคุณลักษณะและสภาพปัญหาของแต่ละบุคคล                    

                เนื่องจากบุคคลออทิสติกหรือผู้มีภาวะออทิซึ่มเป็นอาการหนึ่ง  ซึ่งมีความผิดปกติในโครงสร้างการทำงานของสมองทำให้มีความบกพร่องของพัฒนาการอย่างรอบด้านทั้งด้านสังคม  ด้านการสื่อความหมาย  ทำให้ไม่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้แบบคนปกติ  ภาวะออทิซึ่มดังกล่าวเกิดขึ้นมาแต่กำเนิดโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดจึงไม่อาจหาทางป้องกันได้  และที่แตกต่างอย่างเป็นสำคัญจากความพิการประเภทอื่น คือ บุคคลออทิสติกมีรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนคนปกติทั่วไป  แต่ไม่สามารถบอกความต้องการของตนเองได้  การกระทำทุกอย่างในเบื้องต้นหากไม่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการการกระทำจะเป็นไปโดยสัณชาตญาณ  แต่ถ้าได้รับการอบรมเลี้ยงดูโดยมีการกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสมก็สามารถมีพัฒนาการที่ใกล้เคียง  ดีขึ้นหรือดีกว่าบุคคลปกติได้

                ปัจจุบันการจัดการปัญหาเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลออทิสติกและครอบครัวในทุกด้านนั้นต้องยึดหลักการบูรณาการการแก้ไขปัญหาในหลาย ๆ ระดับรอบด้านและครบทุกมิติในแต่ละบริบท  ทั้งในบริบทของปัญหาด้านสังคม  การศึกษา  เศรษฐกิจ  การเมืองและสิ่งแวดล้อม  สำหรับการแก้ปัญหาและส่งเสริมให้เขามีสมรรถนะทั้งทางด้านกายภาพและสังคมจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพมากกว่าปริมาณ           

ซึ่งสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น  ได้ทดลองปฏิบัติการปลูกพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนซึ่งประกอบด้วยการปลูกพืช 4 ส่วนได้แก่ 1. พืชพันธุ์ให้ร่มเงา เช่นไม้ยืนต้น 2. พืชพันธุ์ไม้พยาบาล เช่น เคราฤาษี  3.  พืชพันธุ์ไม้เอื้อระบบนิเวศ เช่น เดฟ เฟิร์น 4.  พืชพันธุ์ไม้เป้าหมาย เช่น กล้วยไม้  เมื่อนำสมดุลระบบนิเวศของพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อน มาประยุกต์ใช้เป็นการอาชีวบำบัดสำหรับบุคคลออทิสติกนั้นต้องเน้นที่กระบวนการผลิต  โดยเน้นให้บุคคลออทิสติกเป็นผู้ผลิตเพราะในกระบวนการผลิตต่าง ๆ นั้นจะมีกิจกรรมการกระตุ้นพัฒนาการการรับรู้  และการประสานสัมพันธ์ของระบบประสาทการรับรู้ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย  เช่น  ระบบประสาทการรับรู้การสัมผัส(ผิวหนัง)  และระบบประสาทรับรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เป็นต้น

ดังนั้นสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น   จึงได้จัดทำโครงการการปลูกพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีวบำบัดและปูพื้นฐานการงานอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติกและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 1  ขึ้นโดยเน้นให้ครอบครัวออทิสติกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ให้เรียนรู้เนื้อหาและการปฏิบัติของการปลูกพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศ 

เพื่อเป็นการเชื่อมโยงและต่อยอดให้เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป ครอบครัวบุคคลออทิสติกที่ได้เข้าร่วมโครงการจะได้รับพืชพันธุ์ไม้จากโครงการนี้กลับไป จัดเป็น “มุมสวนสมดุลระบบนิเวศ” เพื่อเป็นสถานที่ในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมอาชีวะบำบัดด้วยอาชีพ-วิชาชีพเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศ ที่บ้าน ได้อีกด้วย  และหลังจากการอบรมสิ้นสุดทางสมาคมผู้ปกครองก็จะจัดให้มีการเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามผล  ว่าการอบรมนั้นได้ผลมากน้อยเพียงไร

ทั้งนี้ในการจัดทำโครงการยังได้รับการเห็นชอบและสนับสนุนการทำโครงการจากสำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่นโดยได้ช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์การปลูกบางส่วนที่วิทยากรจะใช้ในการสาธิต ได้แก่ กากมะพร้าว ดินปลูก กระถาง และกล้าไม้, ยานพาหนะ , อาสาสมัคร(ผู้ช่วยวิทยากร) จำนวน 2 คน  ซึ่งการช่วยเหลือครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย  

2. วัตถุประสงค์

                2.1  เพื่อให้ครอบครัวออทิสติกมีสถานที่/โรงเรือนในบ้านของตนเองในการฝึกปลูกพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศ

                2.2  เพื่อให้ครอบครัวออทิสติกมีแนวทางและพื้นฐานในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ตนเอง

       2.3  เพื่อให้ครอบครัวออทิสติกมีความสามัคคีกัน  โดยจัดตั้งกลุ่มผู้ปกครองออทิสติกเพื่ออาชีพ - วิชาชีพเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศ  

3. กลุ่มเป้าหมาย

                บุคคลออทิสติกและครอบครัวที่เป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก(ขอนแก่น)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น   จำนวน 27 ครอบครัว ครอบครัวละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 54 คน

4. วิธีการดำเนินการ 

                4.1  ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะคณะทำงานโครงการ

                4.2  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                4.3  เตรียมความพร้อมวัสดุ  อุปกรณ์  สถานที่ในการฝึกอาชีพ

                4.4  ดำเนินการฝึกโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีวบำบัดและปูพื้นฐานการงานอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติกและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 1

                4.5  รายงานผลการดำเนินงาน

5.  ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

                1  กันยายน  2553 30 พฤศจิกายน 2553

6.  สถานที่ดำเนินงาน       

                สวนสมดุลระบบนิเวศออทิสติกรัฐวัฒน์ตันมณี  จังหวัดขอนแก่น

7. งบประมาณ

ค่าวิทยากร 

-  เรื่องพืชพันธุ์ไม้ให้ร่มเงา                       ชั่วโมงละ 600  บาท x 3 คน x  6 ชั่วโมง x 1 วัน   10,800 บาท

-  เรื่องพืชพันธุ์ไม้พยาบาล                       ชั่วโมงละ 600  บาท x 3 คน x 6 ชั่วโมง  x 1 วัน   10,800 บาท

-  เรื่องพืชพันธุ์ไม้เอื้อระบบนิเวศ                 ชั่วโมงละ 600  บาท x 3 คน x 6 ชั่วโมง  x 1 วัน  10,800 บาท

-  ค่าตอบแทนวิทยากรในการติดตามผลการดำเนินงานที่บ้านหลังการอบรม

                                                         ชั่วโมงละ 600  บาท x 3 คน x 6 ชั่วโมง  x 3 วัน  32,400 บาท

                                  รวม                                                                                       64,800 บาท

ค่าอาหารกลางวัน

-  อบรมครั้งที่   1                                                                                54  คน x 130  บาท x 1 วัน   7, 020  บาท

-  อบรมครั้งที่   2                                                                                54  คน x 130 บาท  x 1 วัน   7, 020  บาท

-  อบรมครั้งที่   3                                                                                54  คน x 130  บาท  x 1 วัน   7, 020 บาท

-  ติดตามเยี่ยมบ้าน                                                                                3  คน x 130 บาท    x 3 วัน  1, 170 บาท

                                  รวม                                                                                         22,230 บาท

ค่าวัสดุในการฝึกอบรม

-  พืชพันธุ์ไม้ให้ร่มเงา      54  คน x 380  บาท x 1 ชุด                                         20,520 บาท

-  พืชพันธุ์ไม้พยาบาล       54  คน x 435  บาท x 1 ชุด                                        23,490 บาท

-  พืชพันธุ์ไม้เอื้อระบบนิเวศ54  คน x 4,665 บาท x 1 ชุด                                    251,910 บาท

-  วัสดุ/อุปกรณ์ในการปลูก54  คน  x 400  บาทx  1 ชุด                                        21,600 บาท

-  เอกสารประกอบการอบรม                                                                             6,420 บาท

-  ค่าเดินทาง(วันอบรม)                    54  คน x 100  บาท  x 3 วัน                        16,200  บาท

-  ค่าเดินทาง(วันเยี่ยมบ้าน)              3  คน x 100  บาท  x 3 วัน                               900  บาท

รวม                                                                                                                          341,040 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่เสนอขอ                                 414,070 บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)*/ได้มาแค่ ๑๑๗,๙๖๙.๗๕ บาท

หมายเหตุ* ขออนุมัติถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

 

8.  ดัชนีชี้วัด

             8.1 ด้านปริมาณ

           -บุคคลออทิสติกและครอบครัวที่เป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก(ขอนแก่น)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น   จำนวน 27 ครอบครัว ครอบครัวละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 54 คน

             -วิทยากรในโครงการ  จำนวน  3  คน และ ตัวแทนจากหน่วยงานอื่นอีก 4 คน

             8.2  ด้านคุณภาพ

            -ครอบครัวบุคคลออทิสติกที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ มีสถานที่/โรงเรือนที่บ้าน

-ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๗๐ มีแนวทางพื้นฐานในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาชีพ-วิชาชีพเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศ

-ครอบครัวบุคคลออทิสติกที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐ เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ปกครองออทิสติกเพื่ออาชีพ - วิชาชีพเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศ     

9...ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          9.1  ครอบครัวออทิสติกมีสถานที่/โรงเรือนในบ้านของตนเองในการฝึกปลูกพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามสมดุลระบบนิเวศตามหลักสมดุลระบบนิเวศ

9.2 ครอบครัวออทิสติกมีแนวทางและพื้นฐานในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาชีพ-วิชาชีพเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศ เพื่อสร้างรายได้แก่ตนเอง

9.3  ครอบครัวออทิสติกมีความสามัคคีกัน  และมีกลุ่มผู้ปกครองออทิสติกเพื่ออาชีพ – วิชาชีพเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศ

^^๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

main menu /What's new-update