กำหนดการ  การอบรมโครงการ การปลูกพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีวบำบัดและปูพื้นฐานการงานอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติกและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ ๑   สวนสมดุลระบบนิเวศน์ออทิสติกรัฐวัฒน์ตันมณี    จังหวัดขอนแก่น 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๐๙.๒๐ น.   พิธีเปิด

                                    - กล่าวรายงาน

                                          โดย  นายบุรี เสรีโยธิน  นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น

                                   -  กล่าวเปิด

                                          โดย นายพีรพล พัฒนพีระเดช  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น

๐๙.๒๐-๑๑.๐๐ น.   -  การเสวนาในหัวข้อ การฝึกอาชีพบุคคลออทิสติก : ปัจจุบันและอนาคต

                                      โดย   นายชูศักดิ์  จันทยานนท์     นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึ่ม(ไทย)

                                               นายพีรพล   พัฒนพีระเดช  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น

                                               ดร.อาคม     อึ่งพวง             ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                               นายศุภชัย   ปทุมชาติ          ผู้อำนวยการศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจ.ขอนแก่น

                                               นายบุรี        เสรีโยธิน         นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจ.ขอนแก่น

                                              ดำเนินการเสวนาโดย นางเดือนงาม ภักดี  นักกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

๑๑.๐๐-๑๑.๒๐ น.  -  สาธิตการฝึกบุคคลออทิสติกวัยรุ่น  ด้วยกระบวนการผลิตพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อน ตามหลักสมดุลระบบนิเวศ   โดย คุณครูน้าต้อม-พี่ต้น

                         -  สัมภาษณ์น้องภีม สรุปการเรียนรู้การดูแลพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อน

๑๑.๒๐-๑๑.๔๐ น.  -  บรรยาย เรื่อง  ความสำคัญและความจำเป็นของการอาชีวบำบัดกับบุคคลออทิสติก วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ โดย  อ.ธนอนันต์ เงินมา นักกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการบุคคล ออทิสติก จังหวัดขอนแก่น

๑๑.๔๐-๑๒.๐๐ น.  - บรรยาย เรื่อง เทคนิคการสอนบุคคลออทิสติก” /โดย   อ.ปริศนา อานจำปา ฝ่ายวิชาการและนิเทศการสอน ศูนย์วิจัยออทิสติก มข.

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.    พักรับประทานอาหากลางวัน

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. - บรรยายเรื่องการปลูกพืชพันธุ์ไม้ให้ร่มเงาตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีว บำบัดและปูพื้นฐานการงานการอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติก /โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยฯ

๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. - แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมและจัดวิทยากรประจำกลุ่มลงภาคปฏิบัติการปลูกพืชพันธุ์ไม้ให้ร่มเงาตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีวบำบัดและปูพื้นฐานการงานการอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติ

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.   ลงภาคปฏิบัติ  (ต่อ)

             ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. - การบรรยาย เรื่องการปลูกพืชพันธุ์ไม้พยาบาลตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีวบำบัดและปูพื้นฐานการงานการอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติก /โดย วิทยากรจากศูนย์บริการฯ

๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.  - แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมและจัดวิทยากรประจำกลุ่มลงภาคปฏิบัติ การปลูกพืชพันธุ์ไม้ พยาบาลตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีวะบำบัดและปูพื้นฐานการงานการอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติก

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐  น. - ลงภาคปฏิบัติ  (ต่อ)

             ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓

๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น.    ลงทะเบียน

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.  - การบรรยาย เรื่องการปลูกพืชพันธุ์ไม้เอื้อระบบนิเวศตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อ การอาชีวบำบัดและปูพื้นฐานการงานการอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติก/โดย  วิทยากรจากกองทุนรัฐวัฒน์ฯ

๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.  - แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมและจัดวิทยากรประจำกลุ่มลงภาคปฏิบัติ การปลูกพืชพันธุ์ไม้เอื้อ ระบบนิเวศตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีวบำบัดและปูพื้นฐานการงานการอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติก

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐  น.  - ลงภาคปฏิบัติ  สรุป ประเมินผลการอบรม

 ปิดการอบรม  

 

 

main menu /What's new-update

 

หมายเหตุ:

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ....ประชุมกันเมื่อวานที่ศูนย์ ๙..พี่จี...โหน่ง...เปิ้ล...แม่น้องเอก...ก่อนหน้านี้ก็คุยกะครูทวิช(ศูนย์บริการ).ครูอา..ครูฤกษ์ ครูเด(ศูนย์วิจัย)..ตกลงจะแก้ให้เป็นการเสวนา.....ซึ่งก็ตรงกะที่ อ.ธนาวุฒิ..จะจัดสถานที่......กะลังรอกำหนดการอบรมที่แก้ไขจากโหน่ง....

กำหนดการเดิม;(ยกเลิกแล้ว)

กำหนดการการอบรม :โครงการ  การปลูกพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีวบำบัดและปูพื้นฐานการงานอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติกและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 1

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓

๐๗.๐๐-๐๙.๐๐  ลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ พิธีเปิด

-กล่าวรายงาน "ความเป็นมาและความจะเป็นไปของโครงการ"/นายบุรี เสรีโยธิน นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น

-กล่าวเปิดการอบรมและปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง  “ต้นแบบเกษตรกรรมเพื่อการอาชีวบำบัดในชุมชน :ปัจจุบันและอนาคตของออทิสติกเขตชุมชนเมืองเทศบาลนครขอนแก่น” โดย นายพีรพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น

-ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การฝึกอาชีพในชุมชน:ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของออทิสติกในโครงสร้างของรัฐและสังคมไทย ณ.ปัจจุบันและอนาคต / นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึ่ม(ไทย)

๐.๐๐-๑๐.๒๐  รับประทานอาหารว่าง

๐.๒๐-๑๒.๐๐  บรรยาย,สัมภาษณ์และสาธิต(กิจกรรมการปลูกต้นไม้ของบุคคออทิสติก)

-เรื่อง "การฝึกอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติกในบริบทของการวิจัย:ปัจจุบันและอนาคต/ ดร.อาคม อึ้งพวง ผอ.ศูนย์วิจัยฯ

-เรื่อง "การฝึกอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติกในบริบทของศุนย์บริการ:ปัจจุบันและอนาคต/ นายศุภชัย ปทุมชาติ ผอ.ศูนย์บริการฯ

-รื่อง  "ความสำคัญและความจำเป็นของการอาชีวะบำบัดกับบุคคลออทิสติกวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่" / นายธนอนันต์ เงินมา นักกิจกรรมบำบัด ประจำศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น

-บรรยาย เรื่อง เทคนิคการสอนบุคคลออทิสติก ๒ เทคนิค:ABA และฟอร์ไทม์ / นางปริศนา อานจำปา ฝ่ายวิชาการและนิเทศการสอน ศูนย์วิจัยฯ

-สัมภาษณ์นองภีม เรื่อง "ประสบการณ์การปลูกและดูแลพืชพันธุ์ไม้ตามหลักสมดุลระบบนิเวศของผม"

-สาธิต "การฝึกบุคคลออทิสติกวัยรุ่น(ศักยภาพทางภาษาพูดต่ำ)ด้วยกระบวนการผลิตพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศ"/คุณครูน้าต้อม-พี่ต้น

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ บรรยายเรื่อง การปลูกพืชพันธุ์ไม้ให้ร่มเงาตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีวะบำบัดและปูพื้นฐานการงานการอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติก /วิทยากรจากศูนย์วิจัยฯ

๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมและจัดวิทยากรประจำกลุ่มลงภาคปฏิบัติ  การปลูกพืชพันธุ์ไม้ให้ร่มเงาตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีวะบำบัดและปูพื้นฐานการงานการอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติก

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ ลงภาคปฏิบัติ  (ต่อ) และ ลงทะเบียนรับพืชพันธุ์ไม้และค่ารถ-ค่าเดินทางกลับบ้าน

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ ลงทะเบียน

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ ฟังบรรยาย เรื่อง การปลูกพืชพันธุ์ไม้พยาบาลตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีวะบำบัดและปูพื้นฐานการงานการอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติก / วิทยากรจากศูนย์บริการฯ

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ รับประทานอาหารว่าง

๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมและจัดวิทยากรประจำกลุ่มลงภาคปฏิบัติ  การปลูกพืชพันธุ์ไม้พยาบาลตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีวะบำบัดและปูพื้นฐานการงานการอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติก

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ ลงภาคปฏิบัติ  (ต่อ) และ ลงทะเบียนรับพืชพันธุ์ไม้และค่ารถ-ค่าเดินทางกลับบ้าน

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓

๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ ลงทะเบียน

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ ฟังบรรยาย เรื่อง การปลูกพืชพันธุ์ไม้เอื้อระบบนิเวศตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีวะบำบัดและปูพื้นฐานการงานการอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติก / วิทยากรจากกองทุนรัฐวัฒน์ฯ

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ รับประทานอาหารว่าง

๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมและจัดวิทยากรประจำกลุ่มลงภาคปฏิบัติ  การปลูกพืชพันธุ์ไม้พยาบาลตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการอาชีวะบำบัดและปูพื้นฐานการงานการอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติก

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ ลงภาคปฏิบัติ  (ต่อ) และ ลงทะเบียนรับพืชพันธุ์ไม้และค่ารถ-ค่าเดินทางกลับบ้าน

ช่างชา......0894185524