โครงการ “บ้านพิทักษ์ 24 ชั่วโมง/365วัน สำหรับบุคคลออทิสติกวัยรุ่น/ผู้ใหญ่อาการรุนแรง"

ภายใน

“ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกขอนแก่น”

........................

หลักการและเหตุผล                       

การดูแลบุคคลออทิสติกวัยรุ่น/ผู้ใหญ่ที่มีอาการรุนแรงเป็นเรื่องยาก ผู้ดูแลจะต้องมีประสบการณ์ตรงประกอบด้วยความเมตตา จึงจะมีความสามารถที่จะทำให้บุคคลเหล่านี้ซึมซับพฤติกรรมที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง หลังจากฝึกฝนเป็นระยะเวลานานตามสมควร  ยิ่งถ้าผู้ดูแลมีความรู้ทางวิชาการเพิ่มเติม จะยิ่งทำให้การดูแลประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นในเวลาที่เหมาะสม  ทั้งทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ จนสามารถทำกิจวัตรประจำวันสำหรับตนเองและสามารถประกอบอาชีพง่ายๆที่ต้องทำซ้ำซาก เช่น การเพาะชำต้นไม้ การคัดแยกต้นกล้า เป็นต้น

แต่ในทางตรงกันข้าม หากผู้ดูแลมีเพียงประสบการณ์ในการดูแล ประกอบกับความรู้ทางวิชาการ แต่ขาดความเมตตาในเพื่อนมนุษย์  จึงกลายเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่บุคคลเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น  ทั้งทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์  เมื่อพ่อแม่พี่น้องทีดูแลบุคคลเหล่านี้เจ็บป่วยหรือล้มหายตายจากหรือไม่อยู่ในสภาพเหมาะสมที่จะดูแลได้  บุคคลเหล่านี้จะกลายเป็นบุคคลที่ถูกทอดทิ้ง บางคนถูกปล่อยให้เดินกระเซอะกระเซิงอยู่ตามถนน เหมือนคนเป็นโรคจิต บางคนอาจถูกตีตายและศพถูกทอดทิ้ง บางคนอาจถูกล่ามโซ่ไว้ในบ้าน บางคนถูกจับตัวส่งโรงพยาบาลเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคจิต จึงถูกฉีดยานอนหลับและยาโรคจิตเกินขนาดเพราะบุคคลเหล่านี้มักมีอาการต้านยา ยาจึงถูกให้มากเกินขนาด จนเกิดอาการหลับลึก หัวใจเต้นอ่อนลง จนถึงแก่ความตาย แต่ในใบมรณะบัตรจะระบุว่า หัวใจวาย พ่อแม่พี่น้องทำอะไรไม่ได้ นอกจากคร่ำครวญร่ำไห้

บุคคลออทิสติกที่อาการรุนแรงเหล่านี้  จึงกลายเป็นคนที่ไม่เหมือนคน ไม่มีโอกาสที่จะเป็นคน ไม่สามารถจะรวมกลุ่มกับบุคคลออทิสติกในระดับปกติได้ เพราะจะทำร้ายตนเองและบุคคลที่อยู่ใกล้คือบุคคลออทิสติกคนอื่นที่มีอาการในระดับปกติและผู้ดูแลซึ่งก็คือพ่อแม่พี่น้องนั่นเอง

ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมี “บ้านพิทักษ์ 24 ชั่วโมง/365 วันสำหรับบุคคลออทิสติกวัยรุ่น/วัยผู้ใหญ่ที่มีอาการรุนแรง” อยู่ภายใน “ศูนย์บริการออทิสติกขอนแก่น” โดยจัดให้เป็นหน่วยงานพิเศษอีกหนึ่งหน่วยงาน

วัตถุประสงค์                            

1. เพื่อให้บุคคลออทิสติกวัยรุ่น/วัยผู้ใหญ่ที่มีอาการรุนแรง ได้มีที่อยู่อาศัย ตลอด 24 ชั่วโมง/ 365 วัน ภายใต้การดูแลโดยหน่วยงานและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง หากผู้ดูแลเดิมเจ็บป่วยหรือขาดความพร้อมในการดูแล เช่น ยากจน ครอบครัวแตกแยกหรือถูกทอดทิ้งให้อยู่กับผู้ไร้เมตตา ฯลฯ

2. เพื่อให้บุคคลออทิสติกวัยรุ่น/วัยผู้ใหญ่ที่มีอาการรุนแรงขาดผู้ดูแลเพราะเกิดการเสียชีวิตในครอบครัวหรือถูกทอดทิ้ง ได้มีที่อยู่และมีผู้ดูแล

3. เพื่อให้บุคคลออทิสติกวัยรุ่น/ผู้ใหญ่ที่มีอาการรุนแรงได้มีโอกาสเป็นคนและได้มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือ เพื่อให้มีพฤติกรรมและอารมณ์ที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองในเรื่องกิจวัตรประจำวันและสามารถประกอบอาชีพซ้ำซากและง่ายๆ ได้โดยอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ                    

1.ศูนย์บริการออทิสติกขอนแก่น

2. กองทุนรัฐวัฒน์ตันมณี

3. เครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก

4. สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น

การดำเนินการ                

ผู้จัดการโครงการใช้วิธีดำเนินงานแบบบูรณาการดังต่อไปนี้

1.   ใช้บรรยากาศของความเป็น “บ้าน” ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยความรักความเมตตาและสุขอนามัย  โดยใช้บุคลากรที่ผ่านการคัดสรรมาจากบุคคลที่ใช้หลักธรรมะในการดำรงชีวิต(ทาน  ศีล ภาวนา) และได้รับการอบรมตามหลักวิชาการ ทางด้านการปรับพฤติกรรมและอารมณ์และสุขอนามัย โดยรู้จุดอ่อนและจุดแข็งของบุคคลออทิสติกที่มีอาการรุนแรง และ

2.   ใช้บรรยากาศของการเป็น ”สถานบำบัด” ที่มีบุคลากรที่มีธรรมะ มีความรู้ทางด้านการรักษาพยาบาล กิจกรรมบำบัดและจิตวิทยา และ

3.   ใช้บรรยากาศของการเป็น ”สถานฝึกอาชีพ” ที่มีบุคลากรที่มีธรรมะ รู้จักธรรมชาติของบุคคลออทิสติกอาการรุนแรงและมีความชำนาญในการผลิตสินค้าพื้นบ้านแบบง่ายๆ เช่น การเพาะต้นกล้า การนำต้นกล้าบรรจุลงกระถาง เป็นต้น  และ

4.   ใช้บรรยากาศของการเป็น “ศูนย์สาธิตการเรียนรู้” ให้แก่บุคคลภายนอก โดยมีบุคลากรที่มีธรรมะและมีใจรักในงานบริการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินการ                                

เนื่องจาก “บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกวัยรุ่น/ผู้ใหญ่ที่มีอาการรุนแรง” เป็นหน่วยงานใหม่ในศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น จึงจำเป็นต้องใช้เงินใน 2-3 ปีแรกของการดำเนินการ เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายซึ่งประมาณการไว้.......................บาท (......................................)

เมื่อการดำเนินการบรรลุเป้าหมายภายใน 2 ปีโดยมีบุคคลออทิสติกวัยรุ่น/ผู้ใหญ่อาการรุนแรง 30 คน  ค่าใช้จ่ายประจำปีจะต้องได้รับงบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลเหล่านี้ต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ             2-3 ปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ              

1. บุคคลออทิสติกอาการรุนแรงวัยรุ่น/วัยผู้ใหญ่  จะลดความรุนแรง จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในด้านกิจวัตรประจำวัน

2. บุคคลออทิสติกวัยรุ่น/วัยผู้ใหญ่ที่มีอาการรุนแรงจะได้รับการพัฒนาให้ประกอบอาชีพง่ายๆได้ภายใต้การดูแลช่วยเหลือของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

3.บุคคลออทิสติกวัยรุ่น/วัยหนุ่มสาวอาการรุนแรงที่ถูกทอดทิ้งหรือสูญเสียผู้ดูแล จะได้รับโอกาสให้ดำรงชีวิตอยู่ได้

4.ผู้ดูแลที่แก่เฒ่าหรือเจ็บป่วยจะคลายวิตกกังวลและสามารถนอนตายตาหลับได้

5. “บ้านพิทักษ์ 24 ชั่วโมง/365 วัน “ จะกลายเป็นต้นแบบให้เกิดขึ้นในทุกชุมชนของทุกจังหวัด เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ขาดโอกาสในการเป็นคนและในการดำรงชีวิต

.........................................

                                            

 

 

ค่าบุคลากร

1.ค่าที่ปรึกษาประจำโครงการทางด้านออทิสติก แอลดีและสมาธิสั้น วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางด้านออทิสติก แอลดีและสมาธิสั้น อย่างน้อย 20 ปี อายุตั้งแต่ 40 ปี

ค่าจ้าง                                                 20, 000.-   บาท  ต่อเดือน

รวม 3 คน                                             60, 000.-             

2.ผู้จัดการโครงการ วุฒิปริญญาตรี/โท มีประสบการณ์ทางด้านเด็กพิเศษ(ออทิสติก สมาธิสั้นและแอลดี) อย่างน้อย 10 ปี และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงานไม่น้อยกว่า 10 ปี อายุ 35 ปีขึ้นไป

ค่าจ้าง                                              25, 000.-  บาท ต่อเดือน

เงินเพิ่มพิเศษ                                          2, 000.-            

รวม                                                 27, 000.-       ต่อเดือน

3.เลขาสำนักงาน วุฒิปริญญาตรี  มีประสบการณ์งานธุรการและงานบริการอย่างน้อย 5 ปี อายุ 30 ปีขึ้นไป

ค่าจ้าง                                                 18,000.-   บาท  ต่อเดือน

เงินเพิ่มพิเศษ                                           500.-              

รวม                                               18,500.-           ต่อเดือน

4.พนักงานดูแลอภิบาลชายวุฒิขั้นต่ำหรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 ประสบการณ์การดูแลบุคคลพิเศษหรือผู้ป่วยวัยรุ่น/ผู้ใหญ่อย่างน้อย 5 ปี 5 อัตรา อายุ 30 ปีขึ้นไป

ค่าจ้าง                                                    15, 000.-   บาท ต่อเดิอน

เงินเพิ่มพิเศษ                                           500.-               

รวมต่อคน                                           15, 500.-                

รวม 5 คน                                           77, 500.-           ต่อเดือน

5.ผู้ช่วยผู้ดูแลอภิบาลชาย/หญิงวุฒิขั้นต่ำประถมศึกษาปีที่4  ประสบการณ์ในการดูแลบุตรหลานอย่างน้อย 10 ปี อายุ 32 ปีขึ้นไป 5 คน

ค่าจ้าง                                                    8, 000.-        ต่อเดือน

เงินเพิ่มพิเศษ                                             500.-                    

รวมต่อคน                                               8, 500.-                 

รวม 5 คน                                             42, 500.-           ต่อเดือน

6.ค่าตอบแทนจิตแพทย์                                                              

เดินทางมาตรวจ สัปดาห์ละครั้ง รวม 4 ครั้งต่อเดือน                    10, 000.-           ต่อเดือน

7.พยาบาล วุฒิพยาบาล ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี อายุอย่างน้อย 30 ปี

ค่าจ้าง                                                  18, 000.-  บาท  ต่อเดือน

เงินเพิ่มพิเศษ                                             500.-            

รวม                                                      18, 500. -        ต่อเดือน

8.ค่าตอบแทนนักกิจกรรมบำบัด ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีอายุ 32 ปีขึ้นไป                                         

เดินทางมาฝึกสัปดาห์ละ 2 ครั้ง รวม 8 ครั้งต่อเดือน(1, 750.-ต่อครั้ง) 14,000.-  บาท  ต่อเดือน

9.ครูฝึกอาชีพพื้นบ้าน วุฒิขั้นต่ำประถมปีที่ 4 ประสบการณ์10 ปี  อายุ 35 ปีขึ้นไป 2 คน

เงินเดือน                                              15,000. -    บาท  ต่อเดือน

เงินเพิ่มพิเศษ                                            500.-               

รวม                                                      15,500. -           ต่อเดือน

รวม 2 คน                                             31,000. -         ต่อเดือน

10. แม่ครัว หญิง วุฒิประถมปีที่ 4 ประสบการณ์ 10 ปี อายุขั้นต่ำ 35 ปี 1 คน

ค่าจ้าง                                                             8, 000.-    บาท ต่อเดือน 

เงินเพิ่มพิเศษ                                                      500.-              

รวม                                                                  8, 500.-           ต่อเดือน

11. แม่บ้านทำความสะอาด แข็งแรงมีประสบการณ์ อายุ 30 ปี 2 คน

เงินเดือน                                                          7, 000. -    บาท ต่อเดือน

เงินเพิ่มพิเศษ                                                      500.-                

รวม                                                                 7, 500.-                

รวม 2 คน                                                      15, 000. -            ต่อเดือน

12.นักการภารโรงชาย วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประสบการณ์ 3 ปีอายุไม่ต่ำกว่า 27 ปี 1 คน

ค่าจ้าง                                                             8, 000. -     บาท ต่อเดือน

เงินเพิ่มพิเศษ                                                     500.-               

รวม                                                                 8, 500. -             ต่อเดือน

13.ครูฝึกอาชีพด้านเกษตรกรรมพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศ/คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และผ่านการอบรมจากกองทุนรัฐวัฒน์ตันมณีฯ อายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี 5 คน

เงินเดือน                                                      15,000. -    บาท ต่อเดือน

เงินเพิ่มพิเศษ                                                      500.-                

รวม                                                                15,500.-                

รวม 5 คน                                                        77,500. -         ต่อเดือน

 

รวมค่าบุคลากรต่อเดือน                     408,500.00 บาท ต่อเดือน

รวมค่าบุคลากรต่อปี                        4,902,000.00    บาท ต่อเดือน

……………..

1.ค่าบุคลากร 3 ปี ประมาณ 14,706,000 บาท

2.ค่าพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมรวมทั้งอาหารและสาธารณูปโภค 1,500,000 /ปี รวม 3 ปี 4,500,000 บาท

1. +2. = 19,206,000 บาท (3 ปี) หรือ 6,402,000 บาท/ปี

  

main menu

 

http://www.m-society.go.th/

 

หมายเหตุ: บันทึกข้อมูลดิบติดตามความคืบหน้าของโครงการ;

 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔.....พี่นิวเข้าโรงพยาบาลจิตเวชเพราะถูกพ่อทารุณอีกแล้ว ..ติดต่อประสานกระทรวง ... แม่พี่นิว โทร. หาหมด ธนสุนทร,ปกรณ์---เสียงแข็งกันหมดว่าไม่ทำ อ้างแต่ว่าคนไม่พอ.เหตุผลเหมือนที่เคยอ้างฯลฯ ปรึกษากับหน่วยงานในพื้นที่....อย่างไรก็ต้องทำให้ได้อย่างน้อย ๑ คน-พี่นิวแล้วค่อยคืบ

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔.....ประสาน พ.ม.จ. พี่อุษา ทำ ๒๔ ชม.ให้พี่นิว ผอ.ศุภชัยอ้าง-ผู้ใหญ่ไม่ไฟเขียวและบุคลากรไม่พอและจ้างเหมาจ่าย/ผู้ปกครองมีความเห็น-จ้างครูนุ่น(มีข่าวว่าเป็นเส้นหน้าห้อง อธิบดีปกรณ์ฝากมา?)มาเป็นพนักงานคีย์ข้อมูลเข้าคอมฯ โดยไม่มีชั่วโมงสอนเด็กซึ่งไม่จำเป็น-และไม่มีกรอบ-ศูนย์บริการยังไม่มีกรอบบุคลากร ผู้ปกครองสงสัย? ๑.ทำไมจ้างพนักงานคีย์ข้อมูลได้แต่จ้างครูเพิ่มเพื่อทำฝ่ายบ้านพิทักษ์ฯฉุกเฉินไม่ได้..๒.ทำไมเมื่อเริ่มแรกใช้ชื่อบ้านพิทักษ์ฯ แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นศูนย์บริการฯ ๓.การับคนเข้าทำไมทำในรูปกรรมการ-กรรมการศูนย์บริการมีไว้ทำไม?

 

 

----------------------------------------------

 

 

@@@043-242194(หน้าห้อง) ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พ.ญ.นิรมล พัจนสุนทร 0897154247 จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายพีระพล พัฒนพีระเดช 0818734301 นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น (เบอร์หน้าห้อง 043225151) นายกสภาเทศบาลนครขอนแก่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นาง อุมารัตน์ เดชะรินทร์ 02-5404076 ผู้ปกครองบุคลลออทิสติกอาวุโส นายบุรี เสรีโยธิน 0818714555/043-224996 ผู้ปกครองบุคคลออทิสติกและประธานกองทุนออทิสติกไทย (ม.ข.)

 

@@@ กลุ่มผู้ปกครองเพื่อบ้านพิทักษ์ฯ ๒๔ ชม. ๓๖๕ วัน; .ครอบครัว เด็กหญิง ประภาวดี บุตรีวงศ์ (น้องทราย)/บุคคลออทิสติก อายุ ๑๔ ปี ผู้ปกครอง; นางพัสตราภรณ์-นายทวี บุตรีวงษ์ /0896235182 .ครอบครัว นายนิธิ เนตรรังษี (พี่นิว)/บุคคลออทิสติก อายุ ๒๐ ปี ผู้ปกครอง; นางนุสรา-นายธีรพงษ์ เนตรรังษี /0894211281 .ครอบครัว นายรัชชานนท์ แหยมคง (เบส(-ใหญ่))/บุคคลออทิสติก อายุ ๑๕ ปี/ผู้ปกครอง; นางนันทนา-นายบรรเลง แหยมคง/0868411126

@@@ พัฒนาสังคมขอนแก่น 043236621 043246729 043242844 / 043236621 อุษา 0847003729/น้องทราย 0850102096....ผอ.ศูนย์บริการฯ นายศุภชัย ปทุมชาติ 0817178977/แจง 0878678880

 

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวง พ.ม. 023543388 ของ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ(พ.ก.) 023545290

026596253 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม-อธิบดี/พนิตา กำภู 026596003 (พัชลินี)  

026596324 ผ.อ.รัชนี สุดจิต สำนักงานสวัสดิการฯ 0899685904 /เต๊น 0896716285""""วารุณี

ธนสุนทร สว่างสาลี (ผ.อ. ที่มาแทน ผอ.รัชนี) 0815391723

ท่านปกรณ์ 0899686394 /026596324 """วัลลภ พลอยทับทิม -แม่ริม ชม. 053121657"""นนทบุรี 025714628"""025714627

 

"""026596385/หน้าห้องปลัดพัฒนาสังคมฯ/0897771426-ศศิกมล 0896716285-ดวงพร (ไก่?)/026596015 หน้าห้องรองอธิบดีนายเลิศปัญญา(รองเตย?)-มือถือ 0817557801 อ.ชูฯ 0806296000 /ทนายเล็ก0864596656

 

 

-พนิตา 0 2628 2567-panita.k@m-society.go.th/

-หน้าอธิฯปกรณ์...026596003 /0899686394...

------------------------------------

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔......

 

http://www.m-society.go.th/msoservice_detail.php?pageid=211

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ:

     สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ  คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  มีสิทธิได้รับบริการต่างๆ  ดังนี้
 ๑. การสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านสังคมในสถาบัน 
       ปัจจุบันมีสถานสงเคราะห์ฯ จำนวน ๑๑ แห่ง  ในจังหวัดนนทบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปทุมธานี และอุบลราชธานี

 ๒. การจัดบริการในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน
      ให้บริการด้านสุขภาพ รณรงค์ป้องกันความพิการ การฟื้นฟูอาชีพ และการฟื้นฟูทางสังคม โดยหน่วยงานให้บริการคนพิการในพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ในปีต่อไปโอนให้องค์กรปกครองรับไปดำเนินการ ขณะนี้มีอยู่ทั่วประเทศ

 ๓. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพคนพิการ ดำเนินการทั้ง
      ๓.๑ ในสถาบัน ซึ่งมีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ๘ แห่ง  ในจังหวัดสมุทรปราการ ขอนแก่น เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ลพบุรี หนองคาย และอุบลราชธานี มี ๑๕ สาขาอาชีพ มีหลักสูตรระยะ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๐ เดือน ๑ ปี และหลักสูตรระยะสั้น ๓๐ ชั่วโมง
      ๓.๒ ในชุมชนจัดวิทยากรให้ตามคำร้องขอของชุมชนและเปิดฝึกอบรมในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน
      ๓.๓ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ (โรงงานในอารักษ์)  จังหวัดนนทบุรี รับคนพิการที่มีความรู้และมีความประสงค์ในการประกอบอาชีพ มีรายได้ ให้บริการที่พักและอื่นๆฟรี สำหรับรายได้ของคนพิการได้ตามความสามารถของคนพิการแต่ละคน

 ๔. การให้การสงเคราะห์ครอบครัว

 ๕. การให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ

 ๖. การจัดหางานให้ทำหรือส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระ

 ๗. ให้บริการเด็กออทิสติก ๒ หน่วย  คือ
     ๗.๑ ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่ : 107/10 ม.12 บ้านโนนชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Tel.: 043-238070
Fax: 043-238125

      ๗.๒ ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี ผอ. นิภาวรรณ สามาลา (0854854527-0890779025)/ครูต้น -มนตรี คำตรงใจ(0871090231) อัตราจ้าง๒ปี มีตำแหน่งจากกรม-ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดแต่กินตำแหน่งสถานสงเคราะห์ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี - พนักงานราชการ ๕ คน

รับระดับไมล์.....มีแต่ออฯ ถ้าไม่ใช่ออฯ ให้บริการแบบฝึกทักษะ ๖ ด้าน (พนักราชการเก่าจากบ้านนทภูมิ ๑))ครูที่สอนเด็กมี ๖ คนสอนเป็นหลัก กำลังเสริม ๔ คน,ชมรมฯจ้างให้ ๒......ดู

Tel.: 02-5835107
Fax: 02-5835108

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๔๒๐๖ , ๐ ๒๖๕๙ ๖๒๖๐ – ๖๒
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัด
และหน่วยงานให้บริการคนพิการในพื้นที่ /ศูนย์ฝึกอาชีพ อ.ชูศักดิ์-024183399, 0806296000,0818062671

 

 

 

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔......

***ศูนย์บริการฯ;

กลุ่มออทิสติก; .ครอบครัว นายนิธิ เนตรรังษี (พี่นิว)/บุคคลออทิสติก อายุ ๒๐ ปี ผู้ปกครอง; นางนุสรา-นายธีรพงษ์ เนตรรังษี /0894211281 .ครอบครัว  ด.ช. ธนวัตร ชัยชิตาทร (ไก่อู)/บุคคลออทิสติก อายุ ๑๓ ปี ผู้ปกครอง; นางมุธิตา-จสอ. วัฒนชัย ชัยชิตาทร/0832915806 .ครอบครัว นายรัชชานนท์ แหยมคง (เบส(-ใหญ่))/บุคคลออทิสติก อายุ ๑๕ ปี/ผู้ปกครอง; นางนันทนา-นายบรรเลง แหยมคง/0868411126 ๔.ครอบครัว เด็กหญิง ประภาวดี บุตรีวงศ์ (น้องทราย)/บุคคลออทิสติก อายุ ๑๔ ปี ผู้ปกครอง; นางพัสตราภรณ์-นายทวี บุตรีวงษ์ /0896235182

กลุ่มแอลดี-สมาธิสั้นและอื่นๆ;.ครอบครัว นายศุภวุฒิ อ้อนสูงเนิน (มะเบน)/บุคคล CP อายุ ๑๗ ปี ผู้ปกครอง;  นางศศิธร  0819748817 -นายสายยน อ้อนสูงเนิน 0898618597 ๒.ครอบครัว ด.ช. ภควัต แง่พรหม  (ไดม่อน)/บุคคล -ปัญญา/ออฯ?พูดไม่ได้ไม่นิ่ง)   อายุ  ๑๔ ปี  ผู้ปกครอง; นางสุจิตรา แง่พรม 0847929571  ๓. ครอบครัว น.ส. พรประภา ธนานิธิ (น้องอ๋อ)/บุคคล LD อายุ ๑๕ ปี ผู้ปกครอง;  นางหรรษา บุญประคม-นายพล ธนานิธิ 0866464911 ๔. ครอบครัว นายศรุต โพธิสิทธิ์ (เบ๊น)/บุคคล สติปัญญา  อายุ ๑๔ ปี ผู้ปกครอง;  นางฐานิตาณัฐ แสนเย็น 0831437047 [กิ๊ฟดูอยู่] ๕.ครอบครัว นายจรินทร์   พุ่มพวง (โอ๊ต)/บุคคล -สติปัญญา-LD  อายุ ๒๓ ปี ผู้ปกครอง นางธนนันท์-จสอ. อานันท์ พุ่มพวง 0833617689  [มีบริเวณบ้านพักติด รพช -รัตนาภา-อยู่หน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๙ ชอบต้นไม้ โอ๊ตปั่นจักรยานไปศูนย์บริการฯเอง] ๖. ครอบครัว  ด.ช. จุลดิษฐ์ พรมมี (น้องเหนือ)/บุคคลสติปัญญา      อายุ 12  ปี ผู้ปกครอง;  นางนุสรา-จสอ.ศักดิ์ชัย พรมมี/0874377797 

สรุป; ออฯ มี/ นิว,ไก่อู, เบส(ใหญ่),ทราย------ไม่ออฯ มี/ มะเบน,ไดม่อน, อ๋อ, เบ๊น, โอ๊ต, เหนือ

           ทีมครู/บุคลากร ;นายเกษมสันต์ หาญหัก (ครูโจ้) 0801880226-ผู้รับผิดชอบผู้ประสานงาน, นายสุพจน์ โฮชิน (ครูแหน่ว) 0850130507 ฝ่ายวิชาการ [เบส(ใหญ่),โอ๊ต,] , นายไพรัช ภวสุริยกุล (ครูหนุ่ม) 0868612938 [นิว,ไดม่อน] , นางสาวสุรีย์พร จันทศร (ครูอุ๋ม) 083336495 [ไก่อู,เหนือ], นางสาวสิริพร ศิริฟอง (ครูอิ้ง) 0857463488 [มะเบน, เบ๊น,] , นางสาวเพียงใจ ประพรม(ครูอิ้ง) 084601800 [อ๋อ,ทราย]

[ครูไก่ 0834140585, ครูนัน 0872229533]

 

[ครูที่อยู่;แจง,ไก่,ลำปาง,นัน,กิฟ(พวกนี้ทำงานมาตั้งแต่ ปี ๔๘/๔๙.เริ่มแรก......โจ้,จุ เข้ามาปี ๕๑/๕๒.......นุ่น(ว่ามาจากหน้าห้องอธบดีปกรณ์?),อิ๊ง,อุ๋ม เพิ่งเข้ามาปี นี้(๒๕๕๔)......ครูที่ออก; อ้อย,มด,ทวิช (ออก ๕๔ มาตั้งแต่ปี ๔๘, ก้อย ออกปี ๕๓, มาตั้งแต่ ๔๙]